فایل word نقش (تمايز خود) در روابط زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش (تمايز خود) در روابط زناشويي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : انديشه هاي نوين تربيتي

تعداد صفحات :14

بر پایه نگره نظام های خانواده بوتن, میزان تمایز یافتگی می تواند تعیین کننده کیفیت روابط زناشویی باشد. بنابراین, در این نوشتار چنین فرض شده که تمایزیافتگی با تعارض های زناشویی رابطه دارد. هم چنین بر اساس فرضیه همانندی بوئن, همسانی تمایز یافتگی همسران آزمون شد. برای آزمون گمانه ها, 34 نفر (17 زوج واقعی) از یکی از خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران به تصادف گزیده شدند. برای گردآوری اطلاعات دو پرسش نامه تمایز خود (DSI) و تعارض های زناشویی به کار گرفته شد.یافته ها نشان داد که تمایزیافتگی با تعارض های زناشویی رابطه دارد. از میان خرده آزمون های تمایز خود واکنش عاطفی بیش ترین رابطه را با تعارض های زناشویی نشان داد و همانندی تمایزیافتگی همسران نیز تایید شد.
کلید واژه: تمایز یافتگی, تعارض های زناشویی, خانواده درمانی سیستمی بوئن

لینک کمکی