فایل word مقايسه اثربخشي روش شناختي - رفتاري فوردايس و روش آموزش مهارت هاي اجتماعي در افزايش ميزان شادي دانش آموزان دبيرستان هاي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثربخشي روش شناختي - رفتاري فوردايس و روش آموزش مهارت هاي اجتماعي در افزايش ميزان شادي دانش آموزان دبيرستان هاي اصفهان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : انديشه هاي نوين تربيتي

تعداد صفحات :17

در این پژوهش, اثربخشی روش شناختی - رفتاری فوردایس در مقابل روش آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان بررسی شد. نمونه 120 دانش آموز بود که تصادفی گزیده و به گروه های آزمایشی و کنترل گمارده شدند. در این پژوهش شش گروه وجود داشت: چهار گروه آزمایش و دو گروه کنترل و هر گروه با 20 دانش آموز؛ دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل از دختران, و دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل از پسران. روش های شادی فوردایس و آموزش مهارت های اجتماعی به عنوان مداخله به کار برده شد و ابزار پژوهش, آزمون شادی آکسفورد بود. نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که تفاوت میان گروه های آزمایش و کنترل در افزایش میزان شادی معنادار بود. نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که روش آموزش مهارت های اجتماعی کارآمدتر از روش شادی فوردایس است.
کلید واژه: شادی, روشن شادی فوردایس, آموزش مهارت های اجتماعی, دانش آموزان

لینک کمکی