فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني با موفقيت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني با موفقيت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : انديشه هاي نوين تربيتي

تعداد صفحات :16

در این پژوهش رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان بررسی شده است. 360 دانش آموز پیش دانشگاهی (180 دختر و 180 پسر) به تعداد یکسان از رشته های علوم انسانی, علوم تجربی, و ریاضی در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد به پرسش نامه هوش هیجانی پاسخ دهند. موفقیت تحصیلی دانش آموزان بر اساس میانگین کل دیپلم آن ها برآورد شد. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی, درصد, میانگین, انحراف معیار, تحلیل واریانس, ضرایب هم بستگی, و تحلیل رگرسیون استفاده شد.یافته ها نشان داد که هوش هیجانی هم بستگی مثبت و معناداری با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد. هم چنین سطح هوش هیجانی دانش آموزان دختر بیش از سطح هوش هیجانی دانش آموزان پسر است. هوش هیجانی از راه ویژگی های ادراک هیجانی, آسان سازی هیجانی, شناخت هیجانی, و مدیریت هیجان ها و با سازوکارهای پیش بینی, افزایش قدرت کنترل,‌ و تقویت راه بردهای مقابله کارآمد به افزایش موفقیت تحصیلی کمک می کند.
کلید واژه: هوش هیجانی, موفقیت تحصیلی, دانش آموز

لینک کمکی