فایل word بررسي اثر علف هرز بر عملکرد نخود ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر علف هرز بر عملکرد نخود ديم :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله کشاورزي

تعداد صفحات :16

برای بررسی اثر علف هرز موجود در منطقه کرمانشاه بر ارقام پابلند و پاکوتاه نخود دیم (Cicer arietinum) در تراکم های مختلف, یک آزمایش در سال 1380 در منطقه کرمانشاه انجام شد. این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و با چهار تکرار اجرا شد فاکتور و جین در دو سطح )وجین تمام فصل و تداخل تمام فصل در بلوک اصلی( و عامل رقم )رقم پابلند و رقم پاکوتاه( و عامل تراکم 20), 30, 40 و 50 بوته در مترمربع( به صورت تداخل یافته در بلوک فرعی منظور شد. رقابت علف هرز سبب کاهش عملکرد در هر دو رقم و در تمام تراکم ها شد. اما در هر دو رقم با افزایش تراکم, گیاه زراعی بهتر با علف هرز رقابت کرده و وزن خشک علف هرز کمتر بود. همچنین در رقم پاکوتاه با افزایش تراکم, عملکرد افزایش یافت ولی در رقم پابلند به دلیل دیررس بودن و مصادف شدن گلدهی با تنش خشکی و گرما, درصد پوکی غلاف بیشتر بود و در نتیجه عملکرد آن در تراکم زیاد کاهش یافت. در هر دو رقم نخود با افزایش تراکم, وزن دانه در بوته, تعداد غلاف در بوته و وزن کاه در بوته دو رقم کاهش و تعداد غلاف در متر مربع افزایش یافت. در حالت وجین همبستگی تداخل تعداد غلاف در متر مربع با عملکرد دانه بیشترین مقدار بود.
کلید واژه: تراکم, رقابت, دیم, علف هرز, نخود

لینک کمکی