فایل word بررسي اثر تاريخ, تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر تاريخ, تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد برنج :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله کشاورزي

تعداد صفحات :13

برای تعیین تاریخ کاشت, تراکم بوته و آرایش کاشت مناسب برنج, یک آزمایش در سال 1383 در روستای بوریاباف در دشت سیلاخور )استان لرستان( به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بر روی رقم دم سیاه )گروه صدری( اجرا شد. عامل اصلی شامل سه تاریخ نشا کاری بذر 17) و 24 فروردین و 16 اردیبهشت( در محل خزانه, عامل فرعی شامل دو سطح تراکم کاشت 160000) و 250000 بوته در هکتار( به صورت کپه کاری )چهار نشا در کپه( و عامل فرعی فرعی شامل دو آرایش کاشت )مربعی و غیر مربعی( در نظر گرفته شد. با تاخیر در تاریخ کاشت, صفت عملکرد بیولوژیکی افزایش و شاخص برداشت کاهش یافت .(P<0.05) با افزایش تراکم, تعداد خوشه بارور در متر مربع, عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه افزایش و تعداد پنجه بارور در کپه, تعداد دانه در خوشه, وزن خشک اندام های هوایی یک بوته کاهش یافت .(P<0.05) آرایش کاشت مربعی سبب کاهش تعداد دانه در خوشه گردید .(P<0.05)
کلید واژه: آرایش کاشت, اجزای عملکرد, تاریخ کاشت, تراکم کاشت, شاخص برداشت

لینک کمکی