فایل word بررسي اثر برخي عوامل محيطي بر کيفيت الياف پوشش زيرين بيده شترهاي بومي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر برخي عوامل محيطي بر کيفيت الياف پوشش زيرين بيده شترهاي بومي ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله کشاورزي

تعداد صفحات :13

در این بررسی جهت تعیین اثر جنس, سن و منطقه پرورش بر درصد الیاف مدولایی پوشش زیرین بیده شترهای بومی در استان های مختلف کشور, نمونه الیاف از ناحیه پهلوی راست 438 نفر شتر 71) نفر نر و 371 نفر ماده( گرفته شد. اختلاف میانگین حداقل مربعات در پنج گروه سنی با استفاده از روش خطی عمومی در نرم افزار SAS محاسبه شد. مقدار درصد وزنی پوشش زیرین و رویین در بیده شترها تحت تاثیر گروه های سنی و استان قرار داشت (P<0.01) میانگین حداقل مربعات الیاف بدون مدولا و مدولایی پوشش زیرین بیده تحت تاثیر گروه های سنی, مناطق و جنس بود. همین طور اختلاف معنی داری در این صفات بین شترهای یک کوهانه, دو کوهانه و آمیخته وجود داشت (P<0.01) بیشترین مقدار پوشش زیرین به ماده ها 82.64±0.5 و گروه سنی بین یک تا دو سال در استان کرمان 84.6±1.2 درصد تعلق داشت.
کلید واژه: الیاف مدولایی, پوشش زیرین, جنس, سن, شتر یک کوهانه و دو کوهانه

لینک کمکی