فایل word اعتبار سنجي شاخص هاي ترويجي به منظور رتبه بندي استان ها از نظر فعاليت هاي آموزشي- ترويجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اعتبار سنجي شاخص هاي ترويجي به منظور رتبه بندي استان ها از نظر فعاليت هاي آموزشي- ترويجي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله کشاورزي

تعداد صفحات :18

این مقاله با هدف اعتبار سنجی برخی شاخص های اصلی امکانات و فعالیت های آموزشی- ترویجی و استفاده از آنها به منظور رتبه بندی استان ها از نظر فعالیت های آموزشی و ترویجی انجام شد. در مرحله اول با بررسی منابع تعداد 137 شاخص آموزشی- ترویجی, در هفت زمینه )شاخص های مربوط به عاملین ترویج, شاخص های زیر ساختی ترویج, شاخص های مربوط به فعالیتهای آموزشی ترویجی, شاخصهای سازمان و مدیریت ترویج, شاخص های آموزش انبوهی رسانه ای, شاخص های ارتباط ترویجی و شاخص های اعتبارات ترویجی( تدوین و با روش پیمایشی, توسط 180 کارشناس ترویج در شش استان کشور داوری شد. در مرحله دوم, داده های مربوط به 133 شاخص از طریق معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی گردآوری و با بهره گیری از روش تحلیل مولفه های اصلی, شاخص ترکیبی هر یک از محورهای هفت گانه فوق محاسبه و استانها از این نظر رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که کلیه شاخص ها )به جز چهار شاخص( از نظر داوران برای برنامه ریزی و ارزشیابی فعالیت های آموزشی- ترویجی مناسب می باشند. همچنین شاخص ترکیبی نهایی محاسبه شده برای استان های کشور نشان داد که استان همدان در رتبه نخست و استان قزوین در پایین ترین رتبه نسبت به سایر استان ها قرار دارد.
کلید واژه: اعتبار سنجی شاخص ها, رتبه بندی استان ها, شاخص های آموزشی- ترویجی, فعالیتهای آموزشی- ترویجی

لینک کمکی