فایل word تجزيه و تحليل عوامل مديريتي ذرت کاران نمونه استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل عوامل مديريتي ذرت کاران نمونه استان کرمان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله کشاورزي

تعداد صفحات :12

برای تعیین عوامل موثر بر تفاوت عملکرد ذرت در بین زارعین استان تعداد 40 نفر بهره بردار با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای در منطقه ارزوئیه استان کرمان از مناطق عمده کشت انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد.پس از استخراج آمار و اطلاعات با استفاده از برنامه Front. 4 سیستم تابع تولید مرزی تصادفی برآورد و تابع عدم کارآیی فنی به شکل خطی تعیین شد. میانگین کارآیی فنی برای زارعین مالک 58 و غیر مالک 46 درصد برآورد شد. ذرت کاران نمونه بر اساس میزان عملکرد و با استفاده از روش دالینوس به سه گروه عملکردی تقسیم شده و با استفاده از آنالیز واریانس و آزمون t اثر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و فنی بر عملکرد بررسی شد. عوامل اجتماعی ساختاری از قبیل نوع مالکیت, تعداد قطعات, میزان تجربه, سطح تحصیلات و سطح زیر کشت از اهم عوامل موثر بر تفاوت عملکرد در بین ذرت کاران می باشد.
کلید واژه: آنالیز واریانس, تابع تولید, ذرت, کارآیی, مدیریت

لینک کمکی