فایل word فعاليت آنتي اکسيداني و ترکيبات شيميايي اسانس بخش هاي هوايي گياه Satureja sahendica Bornm

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فعاليت آنتي اکسيداني و ترکيبات شيميايي اسانس بخش هاي هوايي گياه Satureja sahendica Bornm :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف:‌ جنس Satureja متعلق به تیره Labiatea می باشد که گونه های زیادی از آن در سراسر دنیا پراکنده اند و از این میان حدود 12 گونه در ایران وجود دارند که 8 گونه آن منحصر به ایران می باشد. این گیاهان از نقطه نظر کاربرد در صنایع غذایی, دارویی, آرایشی و غیره حایز اهمیت فراوان هستند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی کیفی و کمی اسانس به دست آمده از بخش های مختلف هوایی گیاه مرزه سهندی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی آنها می باشد.روشها: در این پژوهش بخشهای هوایی گیاه S. sohendica در اواخر تابستان, در مرحله گلدهی کامل از رویشگاه طبیعی خود واقع در منطقه اسکو در آذربایجان شرقی به مختصات جغرافیایی E: 46 10 3.6, N: 37 43 52.7 و ارتفاع 2048 متری جمع آوری و پس از خشک شدن در سایه و دمای محیط تا زمان اسانس گیری در دمای حدود دو درجه سانتیگراد نگهداری شدند, سپس بخشهای هوایی به دو بخش مجزای گل آذین (شامل: گل و محور گل) S1 و بخش رویشی (شامل: برگ و محور ساقه) S2 تقسیم شده و توسط دستگاه کلونجر به صورت مجزا اسانس گیری بعمل آمد. عمل اسانس گیری برای هر نمونه سه بار تکرار شد و میانگین درصد اسانس هر نمونه بدست آمد.یافته ها: مقدار اسانس بدست آمده از نمونه S1 برابر 1.66%±0.19 v/w و برای نمونه S2 برابر 1.5%±0.12 v/w می باشد. در اسانس نمونه S1 تعداد 29 ترکیب شناسایی شدند که ترکیبات عمده آن عبارتند از تیمول (%32.57), گاما- ترپینن (%29.33) و پارا- سیمن (%23.48) و در اسانس نمونه S2 تعداد 23 ترکیب شیمیایی شناسایی شدند که ترکیبهای عمده آن عبارتند از: پارا- سیمن (%44.88), تیمول (%28.22) و گاما- تریپنن (%10.07) میباشند. فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های اسانس بوسیله روش DPPH ارزیابی و میزان RC50 برای نمونه S1 و S2 به ترتیب برابر با 7.15×10-2 mg/ml, 7.83×10-2 mg/ml تعیین گردیدند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده اسانس حاصل از بخش های مختلف گیاه می تواند کاربرد فراوان در صنایع دارویی و صنایع غذایی داشته و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی آنتی اکسیدان های مصنوعی گردد.
کلید واژه: مرزه سهندی,‌ اسانس, آنتی اکسیدان, تیمول, گاماتریپنن, پاراسمین

لینک کمکی