فایل word بررسي تاثير کاتيون آلومينيوم و نوع پليمر آنيوني در رهش پروپرانولول هيدروکلريد از ماتريکس ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير کاتيون آلومينيوم و نوع پليمر آنيوني در رهش پروپرانولول هيدروکلريد از ماتريکس ها :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: آهسته رهش سازی پروپرانولول هیدروکلراید موجب رعایت بهتر دستور دارویی از سوی بیماران, ‌کاهش تعداد دوزهای روزانه و عوارض جانبی دارو می شود. به منظور کنترل رهش دارو تاثیر Al3+ و نوع پلیمر آنیونی بر سرعت رهش این دارو از ماتریکسهای آن مورد بررسی قرار گرفت.روشها: ماتریکسهای سدیم کربوکسی متیل سلولز (NaCMC), سدیم آلژینات (NaALg) و صمغ تراگاکانت (Trag) حاوی پروپرانولول هیدروکلراید و مقادیر مختلف Al3+ تهیه و رهش دارو از آنها در دستگاه انحلال شماره 1 USP در محیط آب مقطر بررسی شد. غلظت داروی حل شده به وسیله اسپکتروفتومتری UV اندازه گیری گردید. از پارامترهای مستقل از مدل مانند فراکسیون داروی رهش یافته در مدت سیصد و شصت دقیقه (F360) و نیز از مدلهای کینتیکی رایج برای توصیف سرعت رهش استفاده شد.یافته ها: Al3+ در مقادیر متفاوت تاثیرات مختلفی در رهش داشت مثلا در محدوده 0 تا 0.125 میلی اکی والان در ماتریکسهای NaCMC ارزش F360 را از 0.63 به 0.21 با ایجاد پل عرضی در پلیمر کاهش می داد و در مقادیر ‌Al3+ بیشتر از محدوده مذکور مثلا 0.5 میلی اکی والان F360 را به 0.79 افزایش می داد که علت آن احتمالا اثر متلاشی سازی ماتریکس توسط Al3+ بود. تاثیر رهش کاهی مشابهی نیز در محدوده 0 تا 0.125 در ماتریکسهای NaAlg ملاحظه شد. Al3+ در ماتریکسهای Trag تاثیر رهش کاهی بسیار اندکی داشت. مدلهای کینتیکی نشان داد که مکانیسمهای پیچیده ای مانند سرعت رسوخ آب, نفوذ, فرسایش, انحلال, پل عرضی و تلاشی سازی در رهش موثر بود.نتیجه گیری: با به کارگیری مناسبترین پلیمر آنیونی (NaCMC) به همراه مقادیر معین Al3+ می توان سرعت رهش پروپرانولول هیدروکلرید را از ماتریکسها به میزان دلخواه کنترل کرد. NaAlg از دیدگاه کنترل رهش پس از NaCMC قرار دارد. لیکن, Trag برای کنترل رهش پروپرانولول هیدروکلراید به روش ایجاد پل عرضی مناسب نیست.
کلید واژه: پروپرانولول هیدروکلراید, پلیمرهای آنیونی, کاتیون آلومینیوم, پل عرضی, ماتریکس, رهش

لینک کمکی