فایل word اثر پتانسيل هاي محرک رشد سويه هاي بومي ازتوباکتر کروکوکوم روي رشد, عملکرد و جذب عناصر غذايي در گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر پتانسيل هاي محرک رشد سويه هاي بومي ازتوباکتر کروکوکوم روي رشد, عملکرد و جذب عناصر غذايي در گندم :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

این تحقیق به منظور بررسی اثر برخی از پتانسیل های محرک رشد شناخته شده در تعدادی از سویه های برتر Azotobacter chroococcum روی رشد, عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط گلخانه ای به اجرا درآمد. تعدادی از سویه های ازتوباکتر کروکوکوم برتر از نظر تولید IAA, سیدوفور, هیدروژن سیانید و تثبیت کننده نیتروژن ملکولی انتخاب و بذر گندم رقم پیشتاز در قالب یک طرح کاملا تصادفی توسط این سویه ها تلقیح و برخی از شاخص های رشد, عملکرد و جذب عناصر غذایی اندازه گیری شد که اثر تلقیح باکتری بر روی شاخص های عملکرد بیولوژیک, درصد پروتئین دانه, وزن هزار دانه, شاخص سطح برگ و به ویژه جذب عناصر Fe, P, N و Zn مثبت و معنی دار گردید. بیشترین آثار معنی دار در افزایش شاخص های مذکور در تیمارهای سویه های ازتوباکتر کروکوکوم تولید کننده فیتوهورمون (IAA) و سویه های تثبیت کننده نیتروژن ملکولی مشاهده گردید. به طور کلی بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت بعضی سویه های ازتوباکتر کروکوکوم بومی استان چهارمحال و بختیاری که در زمره ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) قرار گرفته بودند تاثیر مثبتی روی رشد و عملکرد گندم شامل عملکرد بیولوژیک و کیفیت دانه (درصد پروتئین دانه) تحت شرایط گلخانه ای داشته اند. هم چنین از این سویه ها می توان در جهت بهبود تغذیه گندم از نظر عناصر غذایی کم مصرف مانند‌ آهن و روی استفاده نمود.
کلید واژه: ازتوباکتر کروکوکوم, PGPR, IAA, سیدروفور, HCN, تثبیت بیولوژیک نیتروژن, رشد گندم, عملکرد, جذب عناصر

لینک کمکی