فایل word اثر عصاره برگ Reynoutria sachalinensis بر واکنش هاي دفاعي بوته خيار سالم يا مايه زني شده با عامل بيماري سفيدک پودري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر عصاره برگ Reynoutria sachalinensis بر واکنش هاي دفاعي بوته خيار سالم يا مايه زني شده با عامل بيماري سفيدک پودري :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

عصاره برگ گیاه Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai ترکیبی است که برای کنترل برخی از بیماری ها و به خصوص سفیدک پودری کدوییان (ناشی از قارچ (Podosphaera fusca توصیه شده و مکانیزم اثر آن القای واکنش های دفاعی گیاه ذکر شده است. در پژوهش حاضر اثر عصاره برگ این گیاه بر تغییر برخی از واکنش های دفاعی بوته خیار بررسی شد. پس از تیمار اولین برگ حقیقی بوته خیار با عصاره برگ R. sachalinensis, تغییرات فعالیت آنزیم های پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز و میزان ترکیبات فنلی, در اولین و دومین برگ حقیقی بوته سالم یا مایه زنی شده با P.fusca بررسی و با شاهد مقایسه گردید. نتایج نشان داد که فعالیت ویژه آنزیم پراکسیداز بوته خیار پس از کاربرد عصاره افزایش یافت و با توجه به این که افزایش در هر دو تیمار سالم و مایه زنی شده دیده شد, تنش ناشی از نفوذ بیمارگر بر آن اثری نداشته است. فعالیت ویژه آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در بوته سالم در طول 24 ساعت پس از کاربرد عصاره افزایش سریع و زودگذر داشت اما در بوته مایه زنی شده افزایش فعالیت این آنزیم تدریجی و طولانی تر بود که احتمالا ناشی از تعامل اثر عصاره با تنش نفوذ بیمارگر بوده است. میزان ترکیبات فنلی بافت بوته خیار تیمار شده با عصاره علی رغم نوسانات جزیی, روند تغییر مشخصی نشان نداد.
کلید واژه: خیار, سفیدک پودری, عصاره برگ Reynoutria sachalinensis, پراکسیداز, فنیل آلانین آمونیالیاز, ترکیبات فنلی

لینک کمکی