فایل word بررسي و تبيين مباني, اصول, و روش هاي تربيت جنسي با تاکيد بر ديدگاه اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و تبيين مباني, اصول, و روش هاي تربيت جنسي با تاکيد بر ديدگاه اسلام :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور رفتار

تعداد صفحات :17

در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی, مبانی, اصول و روش های تربیت جنسی با تاکید بر دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری, کلیه متون اسلامی در زمینه فوق الذکر بوده است و در این زمینه نمونه گیری انجام نشده است. ابزار پژوهش, فیش برداری بوده است و داده های حاصل, مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته اند.عمده ترین یافته ها عبارتند از: 1- مبانی تربیت جنسی در دیدگاه اسلامی شامل ده مبنای تاثیر شرایط بر انسان, تاثیر انسان بر شرایط, ضعف, اشتیاق به تداوم نسل, تفاوت ظرفیت های جنسی در انسان, حب ذاتی انسان به جنس مخالف, نیازمندی, اندیشه ورزی و وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی است. 2- در مبنای تاثیر شرایط بر انسان, اصول دو گانه تربیتی شامل؛ پیشگیری از انحراف جنسی قبل از تولد و پیشگیری از انحراف جنسی بعد از تولد است. 3- در مبنای تاثیر انسان بر شرایط اصول پنجگانه تربیتی شامل اصل تاثیر ظاهر بر باطن, اصل اصلاح شرایط, اصل هدایت انگیزه جنسی, اصل خودسازی و اصل بازسازی است. 4- در مبنای ضعف اصول دو گانه تربیتی شامل مدارا و مسامحت و صعه صدر است. 5- در مبنای اشتیاق به تداوم نسل اصل تربیتی, ازدواج است. 6- در مبنای تفاوت ظرفیت های جنسی در انسان اصل تربیتی شامل؛ توجه به تفاوت های جنسیتی است. 7- مینای حب ذاتی انسان به جنس مخالف شامل اصل مودت است. 8- مینای نیازمندی شامل اصل ارضا نیازهای جنسی از طریق مشروع است. 9- مینای اندیشه ورزی شامل اصول سه گانه پرورش قوه تعقل, تذکر و آگاه سازی است. 10- مینای وجود مراحل مختلف رشد و تطور در آدمی شامل اصل آموزش جنسی با توجه به مقتضیات سنی (اصل تدرج) است. 11- مبنای کرامت شامل اصول سه گانه, تزکیه, عزن نفس و حیا و غیرت است. 12- ده مبنا و 20 اصل ذکرشده مجموعا شامل 96 روش تربیتی استخراج شده هستند. 13- صحت یافته های پژوهش به وسیله 15 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه تایید شده است.
کلید واژه: تربیت جنسی, مبانی تربیت, اصول تربیت, روش های تربیت

لینک کمکی