فایل word برآورد تعداد آلل هاي جنسي در توده زنبور عسل منطقه مرکزي ايران و رابطه آن با گرده ذخيره شده, ميزان جمعيت و توليد عسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآورد تعداد آلل هاي جنسي در توده زنبور عسل منطقه مرکزي ايران و رابطه آن با گرده ذخيره شده, ميزان جمعيت و توليد عسل :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

این تحقیق در سال 1382 روی 364 کلنی زنبورعسل منطقه مرکزی ایران انجام شد. اهداف این طرح تعیین میزان هموزیگوتی آلل های جنسی و تعداد آنها در نسل سوم این توده و نحوه تاثیر آن بر بعضی صفات تولیدی بود. اندازه گیری هموزیگوتی آلل های جنسی بر اساس روش "روتنر" (1988) و "تارپی و پیج" (2002) انجام گردید. جهت تعیین میزان جمعیت نوزادان کارگر, جمعیت نوزادان نر و میزان ذخیره گرده, به ترتیب سطح ناحیه نسلی کارگر, سطح ناحیه نسلی نر و سطح گرده ذخیره شده روی شان ها اندازه گیری شد. میزان جمعیت بالغین بر حسب قاب و میزان عسل تولیدی نیز, با محاسبه مجموع عسل استخراجی و عسل باقی مانده هر کلنی ارزیابی شد. متوسط هموزیگوتی آلل های جنسی و تعداد آنها در توده مورد آزمایش, به ترتیب 18.83 درصد و 5.32 آلل برآورد شد. نتایج نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنی داری بین هموزیگوتی آلل های جنسی و سطح ذخیره گرده وجود ندارد (P>0.05). هم چنین افزایش هموزیگوتی آلل های جنسی تاثیر منفی و معنی داری روی میزان جمعیت و تولید عسل می گذارد (P<0.01). لذا به منظور جلوگیری از کاهش تعداد آلل های جنسی لازم است کلنی های جدیدی از منطقه برای تلاقی ها وارد شود که بتوان از کاهش عملکرد کلنی ها نیز جلوگیری کرد.
کلید واژه: زنبور عسل, هموزیگوتی آلل های جنسی, تعداد آلل های جنسی, تولید عسل, سطح پرورش نوزادان, میزان جمعیت بالغین, گرده ذخیره شده, ایران

لینک کمکی