فایل word مقايسه تاثير سه رويکرد ياددهي - يادگيري بر عملکرد يادگيري دانش آموزان در درس زيست شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تاثير سه رويکرد ياددهي - يادگيري بر عملکرد يادگيري دانش آموزان در درس زيست شناسي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانشور رفتار

تعداد صفحات :16

در پژوهش حاضر, به منظور بررسی تاثیر سه رویکرد یاددهی - یادگیری اکتشافی, تعاملی و انتقالی بر عملکرد یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی, از طرح شبه تجربی با سه گروه (n3=63, n2=71, n1=60) بهره گیری شد تا به این سوال پاسخ داده شود که: آیا عملکرد یادگیری دانش آموزانی که با این رویکردها آموزش دیده اند. با هم تفاوت معنادار دارند؟ جهت پاسخ به این سوال, 194 دانش آموز نمونه تحقیق در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول 60 نفر تحت آموزش رویکرد یاددهی - یادگیری اکتشافی, گروه دوم 71 نفر تحت آموزش رویکرد یاددهی - یادگیری تعاملی و گروه سوم 63 نفر تحت آموزش رویکرد یاددهی - یادگیری انتقالی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد, عملکرد یادگیری دانش آموزانی که با رویکرد یاددهی - یادگیری اکتشافی آموزش دیده اند, از دو گروه دیگر بیش تر و عملکرد یادگیری دانش آموزانی که با رویکرد یاددهی - یادگیری تعاملی آموزش دیده اند, از گروهی که با رویکرد انتقالی آموزش دیده اند بیش تر است. هم چنین آزمون تعقیبی شفه نشان می دهد که تفاوت میانگین عملکرد یادگیری این سه گروه معنادار است. افزون بر این یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد یاددهی - یادگیری اکتشافی مهارت های سطح بالاتری یادگیری مانند فرضیه سازی, تجزیه و تحلیل, قضاوت و عمل ماهرانه را نسبت به دو رویکرد دیگر در دانش آموزان ارتقا می دهد.
کلید واژه: رویکرد یاددهی - یادگیری اکتشافی, رویکرد یاددهی - یادگیری تعاملی, رویکرد یاددهی - یادگیری انتقالی, دوره متوسطه, مهارت های سطح بالای یادگیری, عملکرد یادگیری

لینک کمکی