فایل word اثر مهاري پروتئين هاي مهارکننده پلي گالاکتوروناز لوبيا بر آنزيم پلي گالاکتوروناز قارچ هاي بيماري زاي Fusarium oxysporum و Ascochyta rabiei گياه نخود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر مهاري پروتئين هاي مهارکننده پلي گالاکتوروناز لوبيا بر آنزيم پلي گالاکتوروناز قارچ هاي بيماري زاي Fusarium oxysporum و Ascochyta rabiei گياه نخود :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :14

قارچ های بیماری زا به منظور نفوذ به بافت گیاهی از آنزیم های پلی گالاکتورونازی استفاده می کنند. در مقابل, برخی از گیاهان واجد پروتئین های مهار کننده پلی گالاکتوروناز (Polygalacturonase-Inhibiting Proteins/PGIP) می باشند که عملکرد این گلیکوپروتئین ها به تاخیر انداختن نفوذ هیف آن و در نتیجه عدم کلونیزاسیون قارچی می باشد. در این تحقیق PGIP از هیپوکتیل واریته های درخشان و ناز لوبیا (Phaseolus vulgaris) استخراج شد. سپس به روش کروماتوگرافی جذبی با استفاده از آنزیم پلی گالاکتوروناز به عنوان لیگاند اختصاصی, تخلیص گردید. خلوص محصول با روش SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که حاوی سه باند پروتئینی در محدوده 47-45 کیلو دالتونی بود. نتایج خالص سازی نشان داد که محصول به دست آمده از کروماتوگرافی جذبی از خلوص نسبتا بالایی برخوردار می باشد. هم چنین بازده خالص سازی PGIP با استفاده از کروماتوگرافی جذبی به میزان 1.68 میلی گرم PGIP به ازای 100 گرم هیپوکتیل تازه لوبیا می باشد. اثر مهاری پروتئین های تخلیص شده بر آنزیم پلی گالاکتوروناز جدایه های بیماری زای Fusarium oxysporum (جدایه F15) و Ascochyta rabiei (جدایه IK04) بررسی شد. پروتئین های استخراج شده از هیپوکتیل واریته های ناز و درخشان قبل از خالص سازی به ترتیب معادل 18 و 28 واحد فعالیت مهارکنندگی بر‌ آنزیم پلی گالاکتوروناز قارچ Fusarium oxysporum از خود نشان می دادند در صورتی که این میزان مهارکنندگی پس از خالص سازی, هر کدام به 40 واحد افزایش یافت. هم چنین فعالیت مهارکنندگی PGIP از این دو واریته بر آنزیم پلی گالاکتوروناز قارچ Ascochyta rabiei قبل از خالص سازی هر کدام به میزان 9 واحد بوده و پس از خالص سازی این میزان مهارکنندگی به ترتیب به 18 و 29 واحد افزایش می یابد.
کلید واژه: پروتئین مهارکننده آنزیم پلی گالاکتوروناز, لوبیا (Phaseolus vulgaris), کروماتوگرافی جذبی, Ascochyta rabiei, Fusarium oxysporum

لینک کمکی