فایل word اختلالات عملکرد جنسي و ارتباط آنها با متغيرهاي باروري در استان کهگيلويه و بويراحمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اختلالات عملکرد جنسي و ارتباط آنها با متغيرهاي باروري در استان کهگيلويه و بويراحمد :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :9

اختلالات عملکرد جنسی در زنان وابسته به سن, پیشرونده, شایع و موثر بر کیفیت زندگی هستند. این مطالعه به بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی و ارتباط آن با متغیرهای زمینه ای و باروری در زنان متاهل مناطق شهری استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است.با توجه به پوشش مطلوب خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی استان, زنان تحت نظارت این مراکز به روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی انتخاب و مصاحبه شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه ای محقق ساخت (با تایید روایی و پایایی توسط صاحب نظران) شامل متغیرهای جمعیتی - باروری و اختلالات عملکرد جنسی (بر اساس طبقه بندی DSM-IV) جمع آوری شدند. بانک داده ها در نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 ایجاد و ارتباط اختلالات عملکرد جنسی با متغیرهای مورد مطالعه در مدل رگرسیون لجستیک بررسی شد.در مجموع 1540 نفر از زنان متاهل مناطق شهری استان مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی زنان 33.2±9.4 بوده و بیشتر آنها خانه دار بودند (84.5 درصد). ترتیب شیوع اختلالات عملکرد جنسی عبارت بود از: کمبود میل جنسی (35.1 درصد), درد هنگام نزدیکی (34.9 درصد), نرسیدن به اوج لذت جنسی (34.5 درصد) و عدم تحریک جنسی (31.6 درصد).نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای ذیل بر اختلالات عملکرد جنسی موثر بوده اند: تجربه کمبود میل جنسی: (سن) 46³:OR=3.07(1.58-5.99) سال[, (عمل جراحی لگنی) OR=1.57(1.13-2.18)] سزارین[, تجربه عدم تحریک جنسی: (سن) 36-45: OR=2.2 0(1.27-3.79)] سال[, (روش پیشگیری از بارداری) OR=1.81(1.15-2.85)] :آمپول پروژسترونی/کاشتنی/انزال منقطع[, تجربه نرسیدن به اوج لذت جنسی: (سن ازدواج) 7-15: OR=2.93(1.33-6.42)] سال[, (روش پیشگیری از بارداری) OR=1.62(1.06-2.49)] :آمپول پروژسترونی/کاشتنی/انزال منقطع[, تجربه درد هنگام نزدیکی: (سن) 31-35: OR=0.48(0.29-0.77)] سال[, (تحصیلات) OR=1.84(1.10-3.07)] :دبیرستان[, (روش پیشگیری از بارداری) OR=1.80(1.02-3.18)] :کاندوم[.نتایج مطالعه بیانگر شیوع بالای اختلالات عملکرد جنسی در زنان مورد مطالعه است. در نظر داشتن متغیرهای زمینه ای و باروری موثر بر بروز این اختلالات, در شناسایی و درمان مبتلایان کمک کننده است.
کلید واژه: اختلالات عملکرد جنسی, زنان, عوامل خطر, کهگیلویه و بویراحمد

لینک کمکی