فایل word بررسي نقش فوايد ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعاليتهاي بدني (مطالعه موردي: بانوان شهر يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش فوايد ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعاليتهاي بدني (مطالعه موردي: بانوان شهر يزد) :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :13

با وجود فواید آشکار جسمانی, روان شناختی و اجتماعی مشارکت در فعالیت بدنی, بیش از نیمی از جمعیت زنان در فعالیتهای بدنی از سطح مشارکت مناسبی برخوردار نیستند. پس, شناخت متغیرهای مهم تاثیرگذار بر میزان مشارکت زنان در فعالیتهای بدنی ضرورت دارد. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از تبیین فواید ادراک شده بر میزان مشارکت بانوان جوان در فعالیتهای بدنی در شهر یزد. روش پژوهش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده های این پژوهش از 485 زن جمع آوری شد که ابتدا به صورت نمونه گیری طبقه ای و سپس به شیوه تصادفی از میان بانوان سنین 15 تا 25 سال شهر یزد انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت است از پرسش نامه اصلاح شده مشارکت در فعالیتهای بدنی که شامل 12 مورد بود. ضریب آلفای کرونباخ در سطح 0.77 برآورد شد. نتایج این بررسی تفاوت معنادار مشارکت کنندگان در فعالیتهای بدنی را با توجه به نوع فواید ادراک شده بانوان جوان برای مشارکت در فعالیتهای بدنی نشان داده است. نتایج تحلیل واریانس (با مقدار P<0.001, =7.536 (482, 2) F) نشان دهنده آن است که فواید ادراک شده بانوان جوان بر میزان مشارکت آنان در فعالیتهای بدنی تاثیر معناداری داشته است. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نیز نشان داد پنج متغیر اشتغال پدر, نداشتن تکالیف درسی, فرصت مناسب, حمایت مسوولان, و شرایط جوی مناسب در مرحله اول, و فواید ادراک شده در مرحله دوم توانسته اند به ترتیب 11.5 و 0.8 درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه مشارکت بانوان جوان یزدی را در فعالیتهای بدنی تبیین نمایند.
کلید واژه: بانوان جوان, فواید ادراک شده, مشارکت در فعالیتهای بدنی

لینک کمکی