فایل word تاثير تمرين استقامتي بر توان هوازي و کيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تمرين استقامتي بر توان هوازي و کيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروز :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :13

هدف این تحقیق عبارت است از مطالعه فایل word تاثير تمرين استقامتي بر توان هوازي و کيفيت زندگي زنان مبتلا به مولتيپل اسکلروز. از میان 40 بیمار زن معرفی شده از انجمن ام.اس. اصفهان و مبتلا به ام.اس. از نوع R.R با 4-2 EDSS, تعداد 24 نفر تصادفی انتخاب شدند. متغیرهای سن, وزن, توان هوازی, کیفیت زندگی, EDSS و خستگی بررسی شد. آزمودنیها به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه تجربی برنامه هوازی را اجرا کردند که رکاب زدن روی چرخ کارسنج با شدت 70 تا 80 درصد VO2Peak, سه جلسه در هفته و به مدت 12 هفته را شامل می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کوواریانس) استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد: گروه تجربی پس از اجرای تمرین استقامتی متغیرهای وزن 2.73 درصد, خستگی 16.80 درصد, و 23.04 EDSS درصد کاهش داشتند, در حالی که توان هوازی 53.82 درصد و کیفیت زندگی 9.94 درصد افزایش معناداری یافتند (P<0.05).
کلید واژه: تمرین استقامتی, توان هوازی, کیفیت زندگی, مولتیپل اسکلروز

لینک کمکی