فایل word تاثير مکمل گيري کوتاه مدت ويتامين E بر پاسخ مالون دي آلدهيد مردان سالم به دنبال يک جلسه تمرين درمانده ساز در سطح دريا و ارتفاع متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مکمل گيري کوتاه مدت ويتامين E بر پاسخ مالون دي آلدهيد مردان سالم به دنبال يک جلسه تمرين درمانده ساز در سطح دريا و ارتفاع متوسط :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :14

برای بررسی تاثیرمکمل گیری کوتاه مدت ویتامین E بر پاسخ مالون دی آلدهید (شاخص پراکسیداسیون لیپیدی) مردان سالم به دنبال آزمون درمانده ساز روی چرخ کارسنج در سطح دریا و ارتفاع متوسط, 19 دانشجوی مرد سالم دانشگاه مازندران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه ویتامین E (9 نفر) و دارونما (10 نفر) تقسیم شدند. گروه ویتامین E روزانه 1 عدد کپسول حاوی 400 واحد بین المللی ویتامین E (آلفاتوکوفرول استات) و گروه دارونما نیز 0.4 گرم نشاسته را در کپسول های مشابه در مدت 45 دقیقه قبل صرف شام به مدت 14 روز در سطح دریا, همچنین قرارگیری 48 ساعته در ارتفاع 2480 متری سوادکوه مصرف کردند. خون گیرینیز با شرایط مشابه در سه مرحله (قبل از مکمل گیری, پس از 2 هفته مکمل گیری در سطح دریا, همچنین مکمل گیری 48 ساعته در ارتفاع متوسط) و هر مرحله در دو نوبت (قبل و بلافاصله بعد از آزمون درمانده ساز) و به دنبال 12 تا 14 ساعت ناشتایی شبانه انجام شد. برای تعیین مقادیر مالون دی آلدهید از روش واکنش تیوباربیتوریک اسید استفاده شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی مالون دی آلدهید در مراحل مختلف تحقیق نیز از آزمون اندازه گیریهای مکرر و آزمون تعقیبی LSD (Post hoc) و برای بررسی بین گروهی از آزمون T مستقل در سطح P0.05 استفاده شد. نتایج نشان داد مکمل گیری ویتامین E به کاهش معنادار سطوح استراحتی مقادیر مالون دی آلدهید در سطح دریا و پس از ورزش درمانده ساز در هر دو محیط می انجامد. تغییرات بین گروهی مالون دی آلدهید پس از دوره مکمل گیری در سطح دریا, همچنین ارتفاع متوسط در هر دو وضعیت استراحتی و پس از ورزش معنادار بود. بر اساس این یافته ها می توان گفت هم در سطح دریا و هم ارتفاع متوسط مکمل گیری کوتاه مدت ویتامین E به کاهش شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در شرایط استراحتی و پس از ورزش درمانده ساز می انجامد, ولی نمی تواند به طور کامل از آن جلوگیری کند.
کلید واژه: مکمل گیری ویتامین E (آلفاتوکوفرول استات), پراکسیداسیون لیپیدی, مالون دی آلدهید, ارتفاع متوسط, ورزش درمانده ساز

لینک کمکی