فایل word ارتباط بين حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتاتي با پايداري پويا در حرکت پرش – فرود مردان سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتاتي با پايداري پويا در حرکت پرش – فرود مردان سالم :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :14

حرکت پرش – فرود که در بسیاری از فعالیتهای ورزشی مشاهده می شود, از جمله حرکاتی است که انجام آن افزایش پتانسیل آسیب ناشی از پرش – فرود را با خود به همراه دارد. با توجه به نقش مهم قدرت عضلانی در پایداری پس از فرود, هدف از این مطالعه عبارت است از بررسی ارتباط بین حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتانی با پایداری پویا. 15 آزمودنی پسر از دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران با میانگین سنی 22±2 سال, به صورت تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. حداکثر گشتاور عضلات چهار سر, همسترینگ, دورسی فلکسور, پلانتافلکسور, چرخش دهنده داخلی و خارجی با دستگاه ایزوکنتیک بایودکس اندازه گیری و نیروهای عکس العمل زمین در دو جهت قدامی – خلفی و جانبی با صفحه نیرو ثبت شد. با استفاده از روش زمان رسیدن به پایداری, پایداری آزمودنیها در دو جهت مذکور محاسبه شد. روش آماری ضریب همبستگی پیرسون با سطح معناداری a0.05 جهت تعیین میزان ارتباط بین حداکثر گشتاور عضلات و زمان رسیدن به پایداری استفاده شد. ارتباط معناداری بین حداکثر گشتاور عضلات چهارسر, دورسی فلکسور, چرخش دهنده خارجی با زمان رسیدن به پایداری در راستای قدامی – خلفی, همچنین بین عضلات چهارسر و دورسی فلکسورها با زمان رسیدن پایداری در راستای جانبی مشاهده شد. یافته های تحقیق به نقش مثبت عضلات چهارسر و دورسی فلکسور نسبت به دیگر عضلات در پایداری پس از فرود اشاره داشتند که می تواند شاخصی در ارزیابی و پیشگویی بروز صدمات احتمالی ورزشکاران در حرکتهای پرش – فرود باشد.
کلید واژه: پایداری پویا, حداکثر گشتاور عضله, حرکت پرش – فرود, زمان رسیدن به پایداری

لینک کمکی