فایل word مطالعه تاثير آموزش المپيک بر نگرش دانشجويان دانشگاههاي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تاثير آموزش المپيک بر نگرش دانشجويان دانشگاههاي کشور :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :9

هدف از تحقیق حاضر عبارت است از مطالعه نقش آموزش مفاهیم المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور. برای این منظور, 2000 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای دولتی و خصوصی کشور از پنج منطقه شمال (دانشگاههای گیلان و مازندران), جنوب (دانشگاههای اهواز و شیراز), غرب (دانشگاه تبریز), شرق (دانشگاه مشهد), و مرکز (دانشگاههای تهران و اراک) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسش نامه محقق ساخته ای بود که سوالهای مرتبط با آموزش مفاهیم المپیک را در بر می گرفت. نتایج پژوهش نشان داد 60.1 درصد آزمودنیها به تاثیر آموزش المپیک بر حس انسان دوستی, همبستگی, و تفکر صلح آمیز معتقدند و زمینه تربیتی و اخلاقی آن را پذیرفته اند. بیش از نیمی از آزمودنیها (52.8 درصد) اعتقاد داشتند آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان و دانشگاهیان نسبت به زندگی تاثیر مثبت دارد. نیمی از آزمودنیها (50.3 درصد) نیز عنوان کردند آموزش المپیک بر شیوه زندگی و عملکرد دانشجویان و دانشگاهیان اثرگذار است. همچنین, 63.9 درصد از دانشجویان مورد مطالعه به وجود رابطه میان مفاهیم المپیک و گسترش اخلاق نیکو اعتقاد داشتند.
کلید واژه: المپیزم, بازیهای المپیک, جنبش المپیک, مفاهیم المپیک

لینک کمکی