فایل word تعيين اثربخشي کارگاه آموزشي کليشه هاي جنسيتي بر تغيير کليشه هاي جنسيتي زنان و مردان شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين اثربخشي کارگاه آموزشي کليشه هاي جنسيتي بر تغيير کليشه هاي جنسيتي زنان و مردان شهر اصفهان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(

تعداد صفحات :18

کلیشه های جنسیتی نگرش هایی اند, که با مقاومت در برابر هرگونه تغییر, تکرار و باز تولید می شوند. این کلیشه های فراگیر و رایج, که شامل ذهنیت هایی ایستا, ثابت, و معمولا فاقد اساس علمی اند, در ادراک ما از خود و دیگران نقشی مهم ایفا می کنند. هدف این پژوهش, تعیین اثربخشی کارگاه آموزشی مبتنی بر کلیشه های جنسیتی, بر تغییر کلیشه های جنسیتی زنان و مردان است. نمونه ها شامل 45 زن و 30 مرد در گروه آزمایش, و 45 زن و 30 مرد در گروه کنترل است, که همگی از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پرسش نامه مورد استفاده نیز (مقیاس باورهای مربوط به زنان) و شامل 15 زیرمقیاس است که پایایی آن از طریق آلفای کرون باخ بر روی یک نمونه 150 نفری, 0.92 و روایی آن از طریق همبستگی با نگرش های بدکنشی, 0.83 تعیین شد. نتایج نشان داد که کارگاه آموزشی, بر تغییر کلیشه های جنسیتی در بعد جسمانی, اجتماعی, اقتصادی, جنسی (گرایش جنسی, شوخ طبعی جنسی, رفتار اغواگرانه), روانی (تسلط داشتن, منفعل بودن, آسیب پذیر بودن, بینش هیجانی, آگاهی ظاهری), و شناختی (رفتار غیر منطقی, روش منطقی, قدرت تصمیم گیری) موثر بوده است. متغیر مستقل در زیر مقیاس تسلط داشتن و منفعل بودن, نمرات مردان را بیش از زنان, و در مورد رفتار اغواگرانه و هوش منطقی, نمرات زنان را بیشتر از مردان کاهش داده است.
کلید واژه: جنس, جنسیت, کلیشه های جنسیتی, کارگاه آموزشی

لینک کمکی