فایل word مقايسه اثر نوار حاوي ژل خنک کننده با بسته يخ برشدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر نوار حاوي ژل خنک کننده با بسته يخ برشدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: درد پرینه ناشی از اپی زیاتومی, همواره مشکلی استرس زا برای زنان نخست زا بوده و اثر منفی بر عملکرد و اولین تجربه مادر شدن را دارد از آنجا که اکثر زنان نخست زا اپی زیاتومی می شوند, این پژوهش با هدف مقایسه اثر نوار حاوی ژل خنک کننده با بسته یخ بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنان نخست زای زایمان کرده در بیمارستان حضرت ام البنین (س) مشهد از مهر تا بهمن ماه 1384 انجام گردید.روش کار: در این کارآزمایی بالینی 121 زن نخست زا با معیارهای ورود به مطالعه, به روش تخصیص تصادفی در دو گروه سرما درمانی (نوار حاوی ژل خنک کننده, بسته یخ) و گروه کنترل قرار گرفتند. واحدهای پژوهش طی 4 ساعت اول بعد از اپی زیاتومی توسط پژوهشگر و پس از آن بر اساس تقاضای خود, درمان را دریافت کردند. ارزیابی شدت درد با مقیاس عددی درجه ای و بهبود زخم با مقیاس ریدا طی 4 ساعت اول و روزهای اول, دوم, پنجم و دهم و رضایت درمان در روز دهم صورت گرفت. اطلاعات توسط آزمونهای پارامتری و غیر پارامتری مورد تجریه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج: سه گروه از نظر شدت درد پرینه طی 4 ساعت اول (P=0.003) و روز دهم (P=0.044) بعد از اپی زیاتومی و کاهش نیاز به دارو (استامینوفن) به نفع گروه نوار حاوی ژل تفاوت آماری معنی دار داشتند (P<0.001). دو گروه سرما درمانی از نظر میانگین نمره ر ضایت از ضد درد موضعی (P=0.001) و بهبود زخم نیز به نفع گروه نوار حاوی ژل تفاوت آماری معنی دار داشتند (P<0.001).نتیجه گیری: استفاده از نوار حاوی ژل خنک کننده در کاهش شدت درد پرینه و کاهش نیاز به دارو موثر است. لذا به عنوان روشی ایمن و بدون عارضه و قابل استفاده در بیمارستان و منزل پیشنهاد می شود.
کلید واژه: اپی زیاتومی, دردپرینه, نخست زا, نوار حاوی ژل خنک کننده, بسته یخ

لینک کمکی