فایل word بررسي رابطه صفات شخصيتي و انگيزشي مديران با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان در سازمان هاي دولتي شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه صفات شخصيتي و انگيزشي مديران با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان در سازمان هاي دولتي شهر کرمان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش مديريت

تعداد صفحات :21

با شناخت صفات شخصی مدیران موفق, ترسیم الگوی موفقیت در جامعه امکان پذیر گشته و صفات معینی که به رفتارهای مطلوب در سازمان منجر می شود, مشخص می شود.در این پژوهش از روش همبستگی و همچنین جامعه آماری که شامل کلیه مدیران سازمان های دولتی شهر کرمان به تعداد 68 نفر بودند, برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه صفات شخصیتی, صفات انگیزشی و موفقیت مدیران استفاده شد.یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که بین صفات شخصیتی مدیران مثل ابتکار, توانایی سرپرستی, اعتماد به نفس, قاطعیت و بلوغ و کمال با ارزیابی آنان از میزان موفقیت شان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد, و بین برخی صفات شخصیتی مدیران مثل هوش, وابستگی با کارکنان و مردانگی با ارزیابی آنان از میزان موفقیت شان رابطه ای وجود ندارد. از طرفی, بین صفات انگیزشی مدیران مثل نیاز به پیشرفت حرفه ای و نیاز به خود شکوفایی با ارزیابی آنان از میزان موفقیت شان رابطه معنی داری وجود دارد, و بین برخی صفات انگیزشی مدیران مانند نیاز به قدرت, نیاز به پاداش مالی و نیاز به امنیت شغلی با ارزیابی آنان از میزان موفقیت شان رابطه ای وجود ندارد. در نتیجه مدیرانی که ارزیابی مثبتی از موفقیت خود دارند دارای صفات شخصیتی و انگیزشی خاصی هستند که به واسطه آن به رفتارهای مطلوب معینی در سازمان مبادرت می ورزند. پی آمد این رفتار مطلوب موفقیت است.
کلید واژه: انگیزش, شخصیت, صفت, موفقیت

لینک کمکی