فایل word شناسايي مولکولي کانديدا آلبيکنس هاي جدا شده از بيماران انکولوژي در چهار مرکز آموزشي - درماني استان مازندران (85-84)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي مولکولي کانديدا آلبيکنس هاي جدا شده از بيماران انکولوژي در چهار مرکز آموزشي - درماني استان مازندران (85-84) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :14

سابقه و هدف: تشخیص به موقع گونه های کاندیدایی, در بقای بیماران مبتلا به مهار سیستم ایمنی, بسیار کمک کننده است. به لحاظ این که می توان درمان ضد قارچی موثر را در شرایطی که هنوز میزان قارچ پایین است, آغاز نمود. هدف از این مطالعه, شناسایی کاندیدا آلبیکنس های (Candida Albicans) جدا شده از بیماران بخش تومور شناسی (Oncology) با روش های مولکولی بود.مواد و روش ها: 62 کاندیدا آلبیکنس مجزا با آزمون های فنوتیپی (رنگ کلونی روی محیط کروم آگار, تشکیل جرم تیوب و تولید کلامیدوسپور روی محیط کورن میل آگار دارای 1 درصد توئین 80) شناسایی شدند, DNA ژنومی آنها با استفاده از روش گلس بید / فنل- کلروفرم جدا گردید. منطقه متغیر D1/D2 در ناحیه ژنی (26S)rDNA در همه نمونه ها به روش PCR و با استفاده از بتونه های NL1/NL4 (Primers), به اندازه (bp) تقویت شد. الکتروفورز محصولات روی ژل آگارز 1.5 درصد انجام شد. تعیین توالی برای 18 محصول انجام شد و نتایج با کمک نرم افزار BLAST در سایت NCBI ارزیابی شد. تطبیق توالی ها با استفاده از برنامه CLUSTAR-W(version 1.83) صورت گرفت.یافته ها: کلیه محصولات در جست و جوی Blast به عنوان کاندیدا آلبیکنس شناسایی شدند. همه توالی های بررسی شده بیش از 99 درصد با توالی مرجع خود در بانک ژنی شباهت داشتند. 4 نژاد (Strain) مختلف برای گونه آلبیکنس شناسایی گردید, شامل: نژاد AA 1622b (13 نمونه), 24698 (3 نمونه), TA 62 (1 نمونه) و 551 FC (1 نمونه). به علاوه 131 مکان متغیر نوکلئوتیدی نیز شناسایی شد.استنتاج: کاندیدا آلبیکنس گونه غالب تعیین شده با روش های فنوتیپی (Phentotypic) بود. به علاوه, شناسایی کاندیدا آلبیکنس ها با تعیین توالی ناحیه ژنی (26S)rDNA درصد با نتایج حاصل از روش های فنوتیپی مطابق بود.
کلید واژه: بتا تالاسمی ماژور, بتا تالاسمی اینتر مدیا, سنگ صفراوی, هیدروکسی اوره

لینک کمکی