فایل word بررسي تاثير درمان ترکيبي دو داروي بررسي تاثير درمان ترکيبي دو داروي Deferiperone & Desferrioxamine بر عوارض قلبي در تالاسمي ماژور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير درمان ترکيبي دو داروي بررسي تاثير درمان ترکيبي دو داروي Deferiperone & Desferrioxamine بر عوارض قلبي در تالاسمي ماژور :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: عارضه قلبی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور عمده ترین مشکل تهدید کننده حیات آنان می باشد. برداشت آهن با دسفروکسامین بدلایل متعدد ممکن است مشکل یا ناکافی باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر درمان ترکیبی با دو داروی دسفروکسامین ودفریپرون در مقایسه با درمان تک دارویی با دسفروکسامین بر عوارض قلبی این بیماران است.مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی به روش قبل و بعد,47بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور (24 نفر مرد و 23نفر زن) مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بوعلی با محدوده سنی10- 35 سال که همگی تحت درمان ترکیبی با دو داروی دسفروکسامین و دفریپرون قرار گرفته بودند بررسی گردیدند. همه بیماران قبل و بعد از طی حداقل 6 ماه درمان ترکیبی اکوکاردیوگرافی شدند و اندکس های عملکرد سیستولیک و دیاستولیک شامل LVEF, EPSS, CI, E/A, EF slope & MPI و همچنین آریتمی تعیین گردیدند. بررسی آماری با paired t-test و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.یافته ها: متغیرهای که دارای تفاوت معنی داری بوده اند شامل فریتین, اندکس های سییتولیک و اندکس MPI می باشند. فریتین 1607±4489ng/ml به 1347±3306ng/ml رسید (P=0.000). LVEF از 67.6±3.9 درصد به 69.7±2.6 درصد رسید (p=0.04). EPSS از mm 3.9±2.1 به 2.9±1.3mm رسید (P=0.004). CI از 3.5±0.3 به 3.6±0.18 رسید (P=0.02). MPI از 0.37±0.06 به 0.33±0.05 رسید (P=0.03). این تغییرات به نفع بهبود عملکرد سیستولیک قلبی می باشند. آریتمی و متغیرهای فونکسیون دیاستولیک نیز بهبود مختصری نمودند که معنی دار نبود.استنتاج: نتایج این بررسی نشان می دهد که درمان ترکیبی با دو داروی دسفروکسامین و دفریپرون باعث کاهش سطح فریتین و بهبود نسبی فونکسیون سیستولیک بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور می شود.
کلید واژه: تالاسمی, دسفروکسامین, دفریپرون, عوارض قلبی

لینک کمکی