فایل word نقش پمپ سديم - پتاسيم وابسته به انرژي در اثرات عصاره هيدروالکلي ريشه گزنه بر روي گره دهليزي بطني جدا شده خرگوش نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش پمپ سديم - پتاسيم وابسته به انرژي در اثرات عصاره هيدروالکلي ريشه گزنه بر روي گره دهليزي بطني جدا شده خرگوش نر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: مطالعات قبلی بیانگر اثرات قلبی و عروقی گیاه گزنه از قبیل کاهش فشار, گشاد کردن شریان ها و اثرات اینوتروپ بر روی قلب است ولی اثرات آن روی دهلیزی - بطنی شناخته نشده است. همچنین خاصیت مهارکنندگی پمپ K ATPase–Na از گزنه گزارش شده است.هدف از این مطالعه 1) تعیین اثرات عصاره ریشه گزنه بر روی خواص پایه و کارکردی گره دهلیزی - بطنی می باشد 2) تعیین مکانیسم اثرات گزنه و مقایسه آن با وراپامیل و اوبائین می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی است. در تمام آزمایش ها خرگوش های نر نژاد نیوزلندی (kg1-3/1) با استفاده از تکنیک پرفیوژن گره دهلیزی بطنی ایزوله در شرایط مناسب آزمایشگاهی و در 3 گروه جداگانه انجام شد. در گروه اول به صورت قبل و بعد عصاره الکلی ریشه گزنه (0.2 و 0.4 گرم در لیتر) بر روی خواص الکتروفیزولوژیک گره دهلیزی بطنی خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت (N=6). در گروه دوم ریشه گزنه در حضور اوبائین با غلظت 0.25 میکرومولار (N=6) و در گروه سوم وراپامیل 0.1 میکرومولار (N=6) مورد آزمایش قرار گرفت. پروتکل های تحریکی (Wbcl; Recovery, Facilitation, Fatigue) برای بررسی خواص الکترو فیزیولوژیک در گره دهلیزی بطنی ایزوله مورد استفاده قرار گرفت. تمام نتایج به صورت میانگین خطای استاندارد نشان داده شده است.یافته ها: در حضور گزنه افزایش معنی داری در ونکباخ (از 150.7±4.3 تا 180±15.2), زمان هدایت (AVCT) از 44±2.5 تا 54±1.7 و ERP از 125±13 تا 149±20.6 و در زمان خستگی 6±0.9 (AH) میلی ثانیه شد. اثرات مقایسه ریشه گزنه در مقایسه با وراپامیل بیانگر اثرات مهارکننده کمتری از ریشه گزنه میباشد بطوریکه زمان تحریک ناپذیری گزنه 40 درصد وراپامیل می باشد. همچنین گزنه توانست رفتار الکتروفیزیولوژیک مشابهی را نسبت به اوبائین نشان دهد.استنتاج: اثرات عصاره الکلی ریشه گزنه بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک یک گره دهلیزی بطنی بیانگر نقش دورموتروپ منفی این گیاه می باشد که شباهت الکتروفیزیولوژیک آنبا اوبائین می تواند احتمال نقش پمپ سدیم - پتاسیم وابسته به انرژی را در اثرات مهاری گزنه برروی گره دهلیزی - بطنی مطرح کند.
کلید واژه: گره دهلزی بطنی, عصاره الکلی ریشه گزنه, خواص وابسته به سرعت, آریتمی

لینک کمکی