فایل word بررسي راديوگرافيک و کلينيکي ترميم پرفوريشنهاي مکانيکي ناحيه فورکيشن دندانهاي پرمولر سگ با استفاده از MTA تيره, MTA سفيد و سمان پرتلند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي راديوگرافيک و کلينيکي ترميم پرفوريشنهاي مکانيکي ناحيه فورکيشن دندانهاي پرمولر سگ با استفاده از MTA تيره, MTA سفيد و سمان پرتلند :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشکده دندانپزشکي مشهد

تعداد صفحات :13

مقدمه: از جمله مواردی که پیش آگهی درمان معالجه ریشه تحت تاثیر قرار می دهد, پرفوریشن ریشه می باشد که نیاز به درمان سریع و مناسب دارد. در حال حاضر MTA تیره به عنوان ماده انتخابی در درمان پرفوریشنها به کار می رود. هدف از انجام این مطالعه بررسی رادیوگرافیک و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن توسط MTA سفید و سمان پرتلند و مقایسه آن با MTA تیره بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی دندانهای پرمولر دوم تا چهارم فک بالا و پایین پنج سگ پس از انجام معاینات رادیوگرافیک و کلینیکی درمان ریشه شده, سپس ناحیه فورکیشن دندانها پرفوره شد و با MTA تیره در گروه MTA, 1 سفید در گروه 2, سمان پرتلند در گروه 3 و گلوله پنبه در گروه 4 (کنترل) بسته شد. حیوانات به مدت چهار ماه کنترل شده, سپس با اوردوزاژ تیوپنتال سدیم به صورت تزریق وریدی پس از انجام معاینات رادیوگرافیک و کلینیکی کشته شدند. از آزمون دقیق کای دو جهت مقایسه چسبندگی لثه و وجود رادیولوسنسی در بین گروهها استفاده شد و برای مقایسه دو به دوی گروهها در مورد این متغیرها, از آزمون دقیق فیشر استفاده گردید.یافته ها: بین گروههای MTA تیره, MTA سفید و سمان پرتلند تفاوت معنی داری از نظر آماری در مورد چسبندگی لثه و وجود رادیولوسنسی وجود نداشت. اما هر سه گروه با گروه کنترل از نظر چسبندگی و وجود رادیولوسنسی تفاوت معنی داری داشتند (P<0.01).نتیجه گیری: هم MTA سفید و هم سمان پرتلند نتایج مطلوبی در ترمیم پرفوریشنها داشتند و می توان آنها را بعنوان جایگزین MTA تیره در ترمیم پرفوریشن به ترتیب در نواحی با اهمیت و فاقد اهمیت از نظر زیبایی استفاده کرد.
کلید واژه: پرفوریشن, فورکیشن, MTA تیره, MTA سفید, سمان پرتلند

لینک کمکی