فایل word درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزريقات داخل بطن مغزي پروستاگلاندين هاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزريقات داخل بطن مغزي پروستاگلاندين هاي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشکي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :4

در پژوهش حاضر اثر تزریق داخل بطنی مغزی پروستاگلاندین های E2 و F2a در مقادیر مساوی 50, 100 و 200 میکروگرم بر درجه حرارت راست روده با ترمومتر دیجیتال در زمان های مشخص قبل و پس از تزریق مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج با اندازه گیری های مکرر و آزمون دانکن آنالیز شد. برای این منظور از درجه حرارت راست روده گوسفند استفاده شد. در حالی که پروستا گلاندین E2 به میزان (50 میکروگرم) درجه حرارت راست روده را در یک ساعت پس از تزریق افزایش داد. و نه پروستاکلاندین Fa2 فاقد چنین اثری بود. پروستاگلاندین E2 و F2a در مقدار مساوی 100 میکروگرم درجه حرارت راست روده را به ترتیب تا 3.5 و 2 ساعت پس از تزریق افزایش دادند. افزایش درجه حرارت راست روده پس از تزریق پروستاگلاندین E2 و F2a در مقدار مساوی 200 میکروگرم, به ترتیب تا 5 و 3 ساعت پس از تزریق ادامه یافت. بین اثرات پروستاگلاندین E2 و F2a اختلاف معنی دار مشاهده شد. هر دو پروستاگلاندین E2 و F2a درجه حرارت بدن را افزایش می دهند ولی اثر پروستاگلاندین E2 قوی تر و طولانی تر از اثر پروستاگلاندین Fa2 است.
کلید واژه: پروستا گلاندین ها, مغز, درجه حرارت بدن, گوسفند

لینک کمکی