فایل word بررسي عوامل خطر چاقي در زنان روستايي شهرستان زرين دشت با استفاده از نسبت شانس (OR) حاصل از مدل رگرسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل خطر چاقي در زنان روستايي شهرستان زرين دشت با استفاده از نسبت شانس (OR) حاصل از مدل رگرسيون :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشکي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: چاقی به عنوان یک مشکل جهانی تقریبا تمام گروه های سنی, جنسی, نژادی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. این معضل بهداشتی عامل خطر ساز برای برخی بیماری ها می باشد. اما در این رابطه مطالعات اندکی در مناطق روستایی ایران انجام شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع و عوامل خطر چاقی در زنان روستایی شهرستان زرین دشت با استفاده از نسبت شانس (OR=Odds Ratio) حاصل از مدل رگرسیون خطی می باشد.مواد و روش کار: در یک مطالعه مقطعی در سال 1384, تعداد 920 نفر از زنان سن باروری در مناطق روستایی شهرستان زرین دشت با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و ارتباط شاخص توده بدنی (BMI= Body Mass Index)با متغیرهای مستقل تحصیلات زن و شوهر, تعداد فرزندان, سن زن و شوهر, وضعیت اقتصادی, اجتماعی و میانگین مدت شیردهی فرزندان, توسط شاخص نسبت شانس به دو روش رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی (بدون مرزبندی) بررسی شد. شاخص توده بدنی 25 تا 29.9 به عنوان اضافه وزن و شاخص توده بدنی 30 و بالاتر بعنوان چاقی در نظر گرفته شد.یافته ها: در این بررسی دامنه سنی زنان مورد مطالعه 17 تا 47 سال و میزان شیوع اضافه وزن و چاقی به ترتیب 30 و 14 درصد بدست آمد. در هر دو روش, تحصیلات شوهر, تعداد فرزندان و وضعیت اقتصادی, اجتماعی با افزایش خطر چاقی رابطه معنی داری نشان دادند. دقت روش رگرسیون در برآورد نسبت شانس بیشتر از روش رگرسیون لجستیک بود.نتیجه گیری: با توجه به شیوع زیاد چاقی در مناطق روستایی (شبیه به مناطق شهری) و تاثیر سو آن بر سلامت جامعه اجرای برنامه های ملی پیشگیری و کنترل چاقی بایستی در اولویت برنامه های بهداشتی قرار گیرد.
کلید واژه: چاقی, شاخص توده بدنی, زنان, رگرسیون خطی, نسبت شانس

لینک کمکی