فایل word مقايسه اثر آرام بخشي ميدازولام و پروپوفول در بيماران مبتلا به نارسايي کليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر آرام بخشي ميدازولام و پروپوفول در بيماران مبتلا به نارسايي کليه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: دیالیز صفاقی روشی از دیالیز است که بیشتر در اطفال کاربرد دارد. برای کارگذاری کاتتر دیالیز صفاقی به آرام بخشی (Sedation) نیاز است که معمولا با دو داروی میدازولام و فنتانیل انجام می شود. ولی در بعضی از مطالعات از پروپوفول نیز در بیماران کلیوی در بخش مراقبت های ویژه استفاده شده است. با توجه به این که مطالعه ای در مورد مقایسه اثر سداتیو میدازولام با پروپوفول در جراحی کارگذاری کاتتر دیالیز صفاقی انجام نشده است, این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای اثر آرامبخشی میدازولام با پروپوفول به همراه فنتانیل در بیماران با نارسایی کلیه که نیاز به کارگذاری کاتتر دیالیز صفاقی دارند, انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 44 بیمار با رنج سنی 65-18 سال, وضعیت فیزیکی کلاس سه و چهار (ASA III, IV) که دارای نارسایی کلیه بوده و کاندیدای کارگذاری کاتتر دیالیز صفاقی بودند به طور تصادفی به دو گروه 22 نفره تقسیم شدند. به گروه اول پروپوفول (50 میکروگرم در کیلوگرم وزن بیمار) به همراه فنتانیل و به گروه دوم میدازولام (50 میکروگرم در کیلوگرم وزن بیمار) به همراه فنتانیل تزریق گردیده, سپس میزان اشیاع اکسیژن, ضربان قلب, فشارخون و سدیشن اسکور (با استفاده از اسکور Ramsay) قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت. علایم بالینی مورد نیاز توسط محققین در پرسشنامه مخصوص جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری من ویتنی وt-test بررسی شد. یافته ها: بر اساس نتایج, پروپوفول نسبت به میدازولام آرامبخشی بیشتر و بهتری را ایجاد کرد (P<0.001). در بررسی علایم حیاتی, میزان اشباع اکسیژن در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. فشارخون و ضربان قلب در گروه پروپوفول نسبت به پایه در طی مداخله کاهش ولی فشارخون و ضربان قلب در گروه میدازولام نسبت به پایه در طی مداخله افزایش داشت (P<0.001). میانگین درد بر اساس معیار VAS (Visual analog scale) در گروه پروپوفول 2.68±0.49 و در گروه میدازولام 3.64±0.4 بود (P<0.05). مدت زمان ریکاوری در گروه پروپوفول 25.86±2.98 دقیقه در مقابل 31.68±3.12 در گروه میدازولام بود (P<0.01).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه بیماران گروه پروپوفول نسبت به گروه میدازولام آرام بخشی بیشتر و درد کمتری داشتند. بنابراین در بیماران با نارسائی کلیه که نیاز به کاتتر گذاری دیالیز صفاقی دارند استفاده از پروپوفول پیشنهاد می شود.
کلید واژه: آرام بخشی, پروپوفول, دیالیز صفاقی, میدازولام, نارسایی کلیه

لینک کمکی