فایل word بررسي اثرات خصوصي سازي بر کارايي واحدهاي ذخيره سازي گندم شرکت بازرگاني دولتي ايران مطالعه موردي منطقه 5 (استان هاي خراسان شمالي, رضوي و جنوبي)؛ رهيافت تابع توليد مرزي تصادفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرات خصوصي سازي بر کارايي واحدهاي ذخيره سازي گندم شرکت بازرگاني دولتي ايران مطالعه موردي منطقه 5 (استان هاي خراسان شمالي, رضوي و جنوبي)؛ رهيافت تابع توليد مرزي تصادفي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :25

سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 در کشورهای پیشرفته آغاز گردید. این سیاست باعث افزایش کارایی در برخی از بخش های اقتصادی این کشورها شد. در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران نیز از این سیاست پیروی گردید. این مطالعه به دنبال بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم می باشد.روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر شیوه علی و معلولی است و در این مطالعه از یک تابع تولید مرزی تصادفی به منظور ارزیابی میزان کارایی در ذخیره سازی گندم استفاده می شود. برای برآورد مدل از نرم افزار SAS استفاده گردیده است. دوره بررسی در تحقیق حاضر, دوره زمانی 1384-1382 می باشد.بر طبق نتایج مدل ضریب متغیر حضور بخش خصوصی در کارایی مکان های ذخیره سازی مثبت می باشد, بنابراین رابطه بین خصوصی سازی و کارایی عملکرد مکان های ذخیره سازی مستقیم است. پس با افزایش حضور بخش خصوصی در مکان های ذخیره سازی, کارایی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مدل بازده نسبت مقیاس مکان های ذخیره سازی گندم فزاینده نسبت به مقیاس است
کلید واژه: کارایی, تابع تولید مرزی تصادفی, خصوصی سازی و ذخیره سازی گندم

لینک کمکی