فایل word راديونوکلئيدها در محيط آب, خاک و مواد غذايي شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word راديونوکلئيدها در محيط آب, خاک و مواد غذايي شهر زاهدان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشکي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تشعشع حاصل از رادیونوکلئیدها می تواند بر سلامتی انسان و موجودات اثر کند. در حال حاضر میزان رادیواکتیویته آب, مواد غذایی و خاک شهر زاهدان مشخص نیست. به منظور تعیین درجه ایمنی لازم است میزان رادیواکتیویته محیط های مذکور برای افراد مشخص شود.مواد و روش کار: برای مشخص ساختن مقدار و نوع رادیونوکلئیدهای محیط های مختلف شهر زاهدان نمونه های خاک, آب آشامیدنی و مواد غذایی مصرفی انتخاب گردید. نمونه های مورد آزمایش با روش هایی مانند غربال کردن, مخلوط کردن و خشک کردن تهیه و سپس بوسیله دستگاه اسپکترومتری مطالعه و مقدار و نوع رادیونوکلئیدهای این محیط ها اندازه گیری و تعیین شد.یافته ها: رادیونوکلئیدهای مصنوعی ید و سزیم و پلوتونیم در نمونه آب شرب لوله کشی, خاک و مواد غذایی شهر زاهدان مشاهده نشد ولی رادیونوکلئید طبیعی پتاسیم 40 در مواد غذایی و خاک, اورانیم 238, توریم 232 و رادیم 226 در خاک و رادیم 226 در آب شرب لوله کشی با مقادیر متفاوت وجود داشت.نتیجه گیری: این ارقام نشان می دهد که استفاده از آب, مواد غذایی مصرفی و خاک در این منطقه از نظر رادیواکتیویته و ایجاد بیماری خطری ندارند.
کلید واژه: نوع رادیونوکلئید, آب, خاک, مواد غذایی, زاهدان

لینک کمکی