فایل word تاثير ماساژ درماني بر شدت درد زايمان در زنان نخست زا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير ماساژ درماني بر شدت درد زايمان در زنان نخست زا :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: درد زایمان شدیدترین دردی است که اغلب زنان آن را تجربه می کنند. با استفاده از روش های نوین و حمایتی کاهش درد زایمان می توان زایمان را به یک اتفاق خوشایند و لذت بخش تبدیل نمود. مطالعه حاضر با هدف تعیین فایل word تاثير ماساژ درماني بر شدت درد زايمان در زنان نخست زا انجام شده است.روش بررسی: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی 60 خانم حامله نخست زا در حال زایمان از بیمارستان های مهدیه و هدایت شهر تهران به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و ماساژ درمانی (مورد) تقسیم شدند. گروه شاهد از مراقبت های روتین بدون هیچ مداخله ای و گروه مورد ماساژ درمانی با استفاده از تکنیک ماساژ درمانی افلوراج انجام شد. شدت درد قبل از مداخله (ابتدای فاز فعال) و بعد از مداخله در دیلاتاسیون های 4, 8 و 10 سانتی متر سرویکس با استفاده از مقیاس سنجش درد VAS (Visual analogue scale) اندازه گیری شد. طول مدت مرحله اول و دوم و نوع زایمان در هر دو گروه, مورد بررسی قرار گرفت. داده های هر دو گروه با استفاده از آزمونهای آماری کای دو و t مستقل با یکدیگر مقایسه شدند.یافته ها: بر اساس نتایج قبل از مداخله بین دو گروه از نظر شدت درد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. میانگین شدت درد به ترتیب در گروه ماساژ و شاهد در ابتدای فاز فعال 5.88±1.07 و (P<0.01) 6.75±1.39, در ابتدای فاز انتقالی 7.09±0.89 و (P<0.05) 8.54±1.06 و در پایان مرحله اول 9.16±0.69 و (P<0.05) 9.73±0.58 بود. طول مدت مرحله اول زایمان در گروه ماساژ 246.16±98.82 دقیقه و در گروه شاهد 362.50±111.84 دقیقه بود (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به تاثیر روش ماساژ درمانی در کاهش درد زایمان و سرعت بخشیدن به روند زایمان, آموزش و استفاده از این روش در مراکز زایمانی می تواند سبب کاهش آمار سزارین های انتخابی گردد.
کلید واژه: افلوراج, تکنیک ماساژ, درد زایمان, لیبر, نخست زا

لینک کمکی