فایل word تاثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان استرس, اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان استرس, اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: ترس از مرگ, عدم آگاهی و ترس از درمان و عوارض آن, عدم اطمینان به بازگشت به وضعیت سلامتی, تغییر در تصویر ذهنی از جسم خویش ناشی از روش های درمانی, احتمال به وجود آمدن مسایل و مشکلات خانوادگی, عاطفی و اقتصادی در خانواده, زمینه مناسبی را جهت بروز و تشدید واکنش های روانی نظیر استرس, اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان فراهم می سازد. پژوهش حاضر با هدف تعیین فایل word تاثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان استرس, اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني انجام شده است.روش بررسی: این پژوهش به صورت نیمه تجربی بر روی 56 زن مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی شهر تهران در سال 1385 انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه - اختصاصی استرس, اضطراب و افسردگی (DASS-21) و پرسشنامه دموگرافیک بود. در گروه آزمون, از برنامه ورزشی طراحی شده بصورت روزانه در منزل, 20 تا 30 دقیقه در روز, 3 تا 5 روز در هفته برای 9 هفته (3 سیکل شیمی درمانی) استفاده شد. در گروه شاهد تنها اقدامات روتین انجام شد و بیماران مورد پیگیری قرار گرفتند. از آزمون های آماری کای دو و t مستقل جهت بررسی داده ها استفاده شد.یافته ها: بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و مرحله سرطان و نوع جراحی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. تفاوت آماری معنی داری را در میزان استرس, اضطراب و افسردگی بین دو گروه قبل از مداخله وجود نداشت. اما بعد از مداخله به ترتیب در گروه آزمون و شاهد میانگین استرس 7.25±4.42 و 10.82±5.46, اضطراب 4.07±2.72 و 7.07±4.8 و افسردگی 3.82±8.83 و 7.32±5.12 بود (P<0.01).نتیجه گیری: بر اساس نتایج, برنامه ورزشی طراحی شده در کاهش میزان استرس, اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی شرکت کننده در این پژوهش موثر بوده است.
کلید واژه: استرس, اضطراب, افسردگی, سرطان پستان, شیمی درمانی, ورزش

لینک کمکی