فایل word تاثير مصرف سويا بر استرس اکسيداتيو, هموسيستئين, فاکتورهاي انعقادي و فسفر خون در بيماران تحت دياليز صفاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مصرف سويا بر استرس اکسيداتيو, هموسيستئين, فاکتورهاي انعقادي و فسفر خون در بيماران تحت دياليز صفاقي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: مهم ترین علت مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه, از جمله بیماران تحت دیالیز صفاقی, بیماری های قلبی عروقی است. در بیماران تحت دیالیز صفاقی, وجود استرس اکسیداتیو, بالا بودن غلظت هموسیستئین و فاکتورهای انعقادی خون, از عوامل مهم بروز بیماری های قلبی عروقی هستند. برخی مطالعات, اثرات مفید مصرف سویا را بر استرس اکسیداتیو و هیپرهموسیستئینمی در بیماران غیر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه نشان داده اند؛ امّا تاکنون مطالعه ای در این زمینه, روی بیماران تحت دیالیز صفاقی انجام نشده است. بنابراین, مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف سویا بر استرس اکسیداتیو, هموسیستئین, فاکتورهای انعقادی و فسفر خون بیماران تحت دیالیز صفاقی صورت گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه, یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که در آن 40 بیمار تحت دیالیز صفاقی (20 زن و 20مرد) به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده سویا و گروه شاهد تقسیم شدند. در این مطالعه, بیماران گروه دریافت کننده سویا, روزانه 28 گرم آرد سویای بافت دار (حاوی 14 گرم پروتئین سویا) به مدت 8 هفته دریافت کردند, در حالی که بیماران گروه شاهد, رژیم معمول خود را که فاقد سویا بود, ادامه دادند. در آغاز مطالعه و پایان هفته هشتم, از هر بیمار 10cc خون بعد از 12 تا 14 ساعت ناشتایی گرفته شد و سپس غلظت LDL اکسیده شده ( ox-LDL) هموسیستئین, فسفر, فیبرینوژن و میزان فعالیت فاکتورهای انعقادی VII, IX و X اندازه گیری شد.یافته ها: در این مطالعه, در گروه دریافت کننده سویا, درصد فعالیت فاکتور انعقادی IX پلاسما در پایان هفته هشتم نسبت به زمان شروع مطالعه 17% کاهش یافت (P<0.01). این کاهش در مقایسه با گروه شاهد, معنی دار بود (P<0.05). در طول مطالعه, درصد فعالیت فاکتور انعقادی IX پلاسما در گروه شاهد, تغییر معنی داری پیدا نکرد و تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر میزان تغییرات غلظت ox-LDL, هموسیستئین, فسفر, فیبرینوژن و میزان فعالیت فاکتورهای انعقادی VII و X مشاهده نشد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که مصرف سویا, سبب کاهش معنی دار فعالیت فاکتور انعقادی IX در بیماران تحت دیالیز صفاقی می شود و بنابراین, ممکن است در پیشگیری از ترومبوز و بیماری های قلبی و عروقی در این بیماران موثر باشد.
کلید واژه: دیالیز صفاقی, فاکتورهای انعقادی, هموسیستئین, استرس اکسیداتیو, سویا, فسفر خون

لینک کمکی