فایل word اثر مکمل ياري (روي) در بهبود رشد کودکان 12 تا 24 ماهه مبتلا به کوتاه قدي تغذيه اي شهرستان دلفان, استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر مکمل ياري (روي) در بهبود رشد کودکان 12 تا 24 ماهه مبتلا به کوتاه قدي تغذيه اي شهرستان دلفان, استان لرستان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه, بروز کوتاه قدی تغذیه ای (stunting) است که معرف سو تغذیه مزمن است و کودک به قد مناسب برای سن خود دست پیدا نمی کند. با توجه به نقش قابل توجه ریزمغذی (روی) (zinc) در رشد کودکان, این طرح با هدف تعیین تاثیر مکمل (روی) در بهبود رشد کودکان 12 تا 24 ماهه مبتلا به کوتاه قدی تغذیه ای در شهرستان دلفان, استان لرستان طراحی و اجرا شد.مواد و روش ها: این مطالعه تصادفی دوسوکور و کنترل شده روی 61 کودک 12 تا 24 ماهه مبتلا به کوتاه قدی تغذیه ای در سال های 85-1384 اجرا شد. این کودکان به دوگروه مساوی تقسیم شدند. برای گروه مورد به مدت چهار ماه, روزانهmg 10 شربت سولفات روی و برای گروه شاهد, روزانه همین مقدار دارونما در مدت زمان مشابه تجویز شد. سپس وزن و قد کودکان, ماهانه اندازه گیری و امتیاز Z وزن برای سن, امتیاز Z قد برای سن و امتیاز Z وزن برای قد دو گروه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ارزیابی شد.یافته ها: مصرف مکمل روی در مدت 4 مـاه در کـودکان مبتلا به کـوتاه قـدی شدید باعث بهبود رشد قـدی و امتیاز Z قد برای سن در آنها شد (اسکور Z قد برای سن -1.48±0.42 در مقابل-2.57±0.44 , P<0.0001) و بر امتیاز Z وزن برای سن هم تاثیر مثبت داشت (اسکور Z وزن برای سن1.30±0.69 در مقابل-1.70±0.52 , P<0.011) ولی بر شاخص وزن برای قد, تاثیر معنی داری نداشت.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه, کمبود (روی) می تواند یکی از عوامل کوتاه قدی تغذیه ای در شهرستان دلفان, استان لرستان باشد و مصرف مکمل (روی) سبب بهبود رشد قدی کودکان کوتاه قد می شود.
کلید واژه: کوتاه قدی, مکمل یاری روی, کودکان, بهبود رشد

لینک کمکی