فایل word مطالعه چاقي و عوامل مرتبط به آن در دانشجويان مراکز دانشگاهي شهر بم 84-83

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه چاقي و عوامل مرتبط به آن در دانشجويان مراکز دانشگاهي شهر بم 84-83 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: امروزه چاقی به عنوان یک مشکل بهداشت جهانی مطرح و شیوع آن در دهه های اخیر افزایش یافته است. چاقی به عنوان یک عامل خطر در بروز بیماری های متعدد از قبیل دیابت, پرفشاری خون, هیپرلیپیدمی, بیماریهای قلبی - عروقی و سرطان شناخته است. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت چاقی و افزایش وزن در دانشجویان شهر بم انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 327 دانشجو (139 پسر و 188 دختر) با میانگین سنی 21.78±2.61 به روش تصادفی - طبقه ای از بین کل دانشجویان مراکز دانشگاهی شهر بم انتخاب شدند. وزن و قد بدون کفش و لباس اضافی اندازه گیری و نمایه توده بدنی با استفاده از پروتکل استاندارد محاسبه شد. معیار مورد استفاده برای تعریف لاغری, وزن طبیعی, اضافه وزن و چاقی بر پایه حدود مرزی نمایه توده بدنی (BMI) پیشنهادی کمیته تخصصی سازمان بهداشت جهانی (WHO) بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی (آزمونهای t مستقل و مجذور کا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که میانگینBMI در نمونه مورد بررسی 21.82±3.216 بود که این میانگین در دختران 21.59±3.31 و در پسران 22.08±3.08 می باشد (P>0.05). %14.1 کل دانشجویان مورد بررسی کم وزن, %71.6 وزن طبیعی, %12.1 اضافه وزن و %2.1 چاق بودند. میانگین BMI در دانشجویان با سابقه چاقی در خانواده 22.3±3.47 در افراد فاقد سابقه چاقی در خانواده 21.01±2.54 به دست آمد (P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به وجود مواردی از سو تغذیه (کم وزنی و اضافه وزن) در دانشجویان, لزوم توجه به ارایه برنامه های مناسب تغذیه ای و اصلاح شیوه زندگی و نیز آموزش مداوم مباحث تغذیه ای به دانشجویان ضرورت دارد.
کلید واژه: اضافه وزن, توده بدنی, چاقی, چاقی شکمی, دانشجویان, کمبود وزن

لینک کمکی