فایل word مقايسه دريافت مواد غذايي عمده حاوي ويتامين D و سطح سرمي 25 هيدروکسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه دريافت مواد غذايي عمده حاوي ويتامين D و سطح سرمي 25 هيدروکسي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: هدف از انجام این مطالعه, مقایسه میزان دریافت غذایی ویتامین D, مواجهه با نور خورشید و سطح سرمی 25 هیدروکسی D در بیماران مبتلا به (MS) و افراد سالم بود.مواد و روش ها: تحقیق به صورت مورد- شاهدی, روی 37 بیمار مبتلا بهMS (31 زن و 6 مرد) و 37 فرد سالم که از لحاظ جنس, سن, فعالیت فیزیکی و منطقه زندگی مشابه بودند, انجام گرفت. اطلاعات مربوط به شیوه زندگی, نظیر مواجهه با نور خورشید و مصرف غذاهای غنی از ویتامین D از طریق مصاحبه و پرسشنامه بسامد خوراک به دست آمد.یافته ها: بین دریافت مواد غذایی حاوی ویتامین D و مواجهه با نور خورشید در دو گروه, تفاوت معنی داری وجود نداشت. شیوع بالای کمبود شدید ویتامین D در بیش از یک سوم افراد هر گروه (%33 بیماران و %37 افراد سالم) مشاهده شد. بین سطح سرمی 25 هیدروکسی D دو گروه, تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در گروه شاهد, افراد با مواجهه بالاتر نورخورشید, به طور معنی داری سطح سرمی بالاتری نسبت به افراد با مواجهه کمتر داشتند. همچنین, سطح سرمی ویتامین D رابطه معنی داری با مصرف ماهی, تخم مرغ, کره و خامه در هیچ یک از دو گروه نشان نداد.نتیجه گیری: در این پژوهش, بین مواجهه با نور خورشید و دریافت غذایی منابع حاوی ویتامین D در بیماران, رابطه ای دیده نشد. اما در افراد سالم, افراد با مواجهه بیشتر نور خورشید, نسبت به گروه های با مواجهه کمتر, سطوح سرمی ویتامین D بالاتری داشتند. همچنین, کمبود شدید ویتامین D در یک سوم افراد هر دو گروه مشاهده شد.
کلید واژه: مولتیپل اسکلروزیس (MS), ویتامین D دریافتی, مواجهه با نور خورشید

لینک کمکی