فایل word تاثير خاطره گويي گروهي بر کيفيت زندگي سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير خاطره گويي گروهي بر کيفيت زندگي سالمندان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: افزایش طول عمر کیفیت زندگی و توانایی فرد برای زندگی مستقل را تحت تاثیر قـرار داده و او را نیازمند مراقبت و حمـایت دیگران می نماید. بنابراین برنامه ریزی مناسب جهت روبرو شدن با این وضعیت در سالمندان ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی فایل word تاثير خاطره گويي گروهي بر کيفيت زندگي سالمندان انجام شده است.روش بررسی: در این پژوهش که یک مطالعه مداخله ای است, 64 نفر از سالمندان مراجعه کننده به کانون بازنشستگان کشوری شهرکرد در سال 1385 به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. سپس هر یک از گروه های آزمون و شاهد نیز به گروه های 8 نفره تقسیم شدند. در گروه آزمون جلسات خاطره گویی گروهی و در گروه شاهد جلسات گروهی در 8 جلسه و هر جلسه به مدت یک و نیم ساعت برگزار شد. کیفیت زندگی واحدهای پژوهش قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسش نامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد ارزیابی گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کای دو و t زوجی) استفاده شـد. یافته ها: بین دو گروه قبل و بعد از مداخله از نظر سطح تحصیلات, وضعیت تاهل, میانگین سنی, میزان درآمد و کلیه ابعاد مورد مطالعه کیفیت زندگی اختلاف معنی داری وجود نداشت. در گروه آزمون میانگین کلی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله به ترتیب 48.26±1.01 و 62.07±1.02 بود (P<0.01). همچنین میانگین امتیاز کیفیت زندگی بعد از مداخله در ابعاد فیزیکی, افسردگی و اضطراب, فعالیت شناختی, عملکرد اجتماعی و رضایت از زندگی در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت (P<0.05) ولی در بعد خود مراقبتی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون و در کلیه ابعاد مورد مطالعه کیفیت زندگی و کیفیت کلی زندگی در گروه شاهد اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج, خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان موثر است. لذا این تکنیک را به طور آسان, ارزان قیمت و قابل اجرا می توان در تمام مراکز نگهداری سالمندان و یا در منزل به کار برد.
کلید واژه: سالمندان, خاطره گویی گروهی, کیفیت زندگی

لینک کمکی