فایل word سيستم نظارت باليني: روشي براي بهبود عملکرد آموزشي پرسنل پرستاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سيستم نظارت باليني: روشي براي بهبود عملکرد آموزشي پرسنل پرستاري :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :13

مقدمه: به کار بردن شیوه های نظارتی که به ابعاد آموزشی نظارت توجه دارد, می تواند موجب افزایش اثربخشی فعالیت های آموزشی پرسنل پرستاری, بویژه آموزش به بیمار گردد. هدف از این مطالعه, بررسی تاثیر اجرای سیستم نظارت بالینی بر اثربخشی عملکرد آموزشی پرستاران بود.روش ها: این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی از نوع مقایسه گروه های ایستا است که در آن گروه مقایسه و آزمون با یک پس آزمون با هم مقایسه شدند. نمونه های این مطالعه را 72 بیمار در دو گروه مجزای یکسان سازی شده تشکیل داد. سیستم نظارت بالینی در 3 مرحله و در 3 بخش از بیمارستان ثامن الائمه (ع) شهر مشهد و به مدت 6 ماه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات زمینه ای بیماران, پرسشنامه رضایتمندی بیماران از عملکرد آموزشی پرستاران و مقیاس درجه بندی آگاهی و عملکرد خودمراقبتی بیماران بود. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه و مشاهده صورت گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.نتایج: میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد خودمراقبتی بیماران بر مبنای 100, 30.6 در گروه مقایسه و 57.1 در گروه آزمون و میانگین امتیاز رضایتمندی بیماران از عملکرد آموزشی پرستاران بر مبنای 24, 19.6 در گروه مقایسه و 20.9 در گروه آزمون بود بطوری که آزمون t مستقل بین دو گروه اختلاف معنی داری نشان داد.نتیجه گیری: اجرای سیستم نظارت بالینی از طریق فرایند مشاهده, بازخورد, بحث و بررسی می تواند دانش و مهارت های حرفه ای پرستاران را در زمینه آموزش به بیمار توسعه دهد. بنابراین, این روش نظارتی می تواند به عنوان یک الگوی آموزش ضمن خدمت اثربخش در نظر گرفته شود. تحقیقات بیشتری برای بررسی تاثیر این الگو بر سایر جنبه های عملکرد پرستاران مورد نیاز است.
کلید واژه: نظارت بالینی, آموزش ضمن خدمت, آموزش به بیمار, بهبود عملکرد

لینک کمکی