فایل word رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :10

مقدمه: عامل نیروی انسانی یک از عوامل بقای سازمان ها است. از دیدگاه کلی, موفقیت هر سازمان بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد. هدف این پژوهش بررسی فایل word رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بود.روش ها: این تحقیق توصیفی- مقطعی بر روی 156 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد اسمیت, کندال- هالی با تغییراتی جزیی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون های آماری t, تحلیل واریانس, ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون توکی با استفاده از نرم افزار SPSS به کار گرفته شد.نتایج: عامل رضایت از ماهیت کار بالاترین میانگین رضایت (4.41±0.70) و رضایت از امکانات رفاهی پایین ترین میانگین رضایت (2.13±0.83) را داشتند. همچنین بین بعضی از متغیرهای شغلی و رضایت شغلی همبستگی و رابطه معناداری وجود داشت.نتیجه گیری: اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به شغل و حرفه خود بسیار علاقمندند و اگر عواملی چون کمبود میزان حقوق, کمبود امکانات رفاهی و پیشرفت آنها مورد توجه قرار گیرد, رضایت شغلی آنها افزایش خواهد یافت.
کلید واژه: رضایت شغلی, هیات علمی, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

لینک کمکی