فایل word تعيين ظرفيت تبادل کاتيوني هيوميک اسيد استخراج شده از خاک جنگلي نهار خوران گرگان, نسبت به يون هاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين ظرفيت تبادل کاتيوني هيوميک اسيد استخراج شده از خاک جنگلي نهار خوران گرگان, نسبت به يون هاي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :12

هیومیک اسید, یک پلیمر طبیعی است که دارای موضع های H+ مربوط به عامل های اسیدی کربوکسیل ـ بنزوئیک و فنلی (مکان های تبادل کاتیونی) است. این اسید به روش IHSS (انجمن بین المللی مواد هیومیکی) و به وسیله سود 0.5M و هیدروکلریک اسید 6M از خاک جنگلی استخراج و به وسیله فلوئوریدریک اسید 0.3M و هیدروکلریک اسید 0.1M خالص سازی شد. ظرفیت های تبادل کاتیونی کل و عوامل آن به طور مجزا به وسیله روش تیتراسیون پتانسیومتری به کمک سود 0.2مولار در محیط آبی تعیین شدند. تثبیت یون های فلزی سرب, کادمیم و نیکل روی هیومیک اسید با روش ناپیوسته ظرفی با تثبیت قدرت یونی در pH های متفاوت انجام شدند. مقدار یون فلزی تثبیت شده به وسیله فن جذب اتمی شعله ای اندازه گیری شد. نتیجه های حاصل 75/6=pH در با توجه به پایین بودن حدود تشخیص روش نسبت به یون های فلزی به ترتیب عبارت اند از : Ce(Pb2+)=1.2748 mol/kg M.D>Ce(Cd2+)=1.0989 mol/kg M.D>Ce(Ni2+)=0.967 mol/kg M.Dدر بررسی دیگری با روش تیتراسیون پتانسیومتری با سود 0.2 مولار ظرفیت تبادل کاتیونی هیومیک اسید نسبت به یون های فلزی سرب و کادمیم و نیکل به دست آمد. این نتیجه ها با نتیجه های به دست آمده از روش ناپیوسته ظرفی به طور کامل هم خوانی دارد. نتیجه های حاصل از نظریه ی تبادل یونی پیروی کرده و روند تثبیت یون فلزی روی هیومیک اسید به pH و قدرت یونی محیط, شعاع هیدراته و غلظت یون فلزی بستگی دارد. ضریب های توزیع بالا در 75/6=pH نشان دهنده بازده خوب روش برای حذف آلاینده های فلزی از محیط زیست است.
کلید واژه: خاک جنگلی, استخراج هیومیک اسید, تثبیت یون های سرب نیکل و کادمیم, ظرفیت تبادل کاتیونی, تیتراسیون پتانسیومتری

لینک کمکی