فایل word اثر آلياژ قلع/روي (Sn/Zn) در رفتار خوردگي روي و بازده باتري هاي قليايي قابل شارژ دوقطبي و تکمه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر آلياژ قلع/روي (Sn/Zn) در رفتار خوردگي روي و بازده باتري هاي قليايي قابل شارژ دوقطبي و تکمه اي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : شيمي و مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :17

با بررسی و مطالعه ویژگی های الکتروشیمیایی باتری های قلیایی دی اکسید منگنز - روی از نوع تکمه ای (Button cells)و باتری های قابل شارژ دوقطبی (Bipolar alkaline batteries) مشخص شد که مشکل عمده در دستیابی به ظرفیت مناسب و رسیدن به تعداد چرخه های شارژ/دشارژ بیشتر, استفاده از ترکیب نامناسب آندی است. لذا با به کارگیری یک روش جدید, نوع ویژه ای از پودر روی الکترولیتی با روکش آلیاژ قلع - روی تهیه و از آن در ساخت آند باتری ها استفاده شد. در این روش الکترولیز آلیاژ قلع - روی (Sn/Zn) بر سطح رسوب روی اسفنجی حاصل از الکترولیز انجام شد. بدین منظور از روش حمام های جداگانه (Dual bath technique) استفاده شد, به نحوی که الکترولیز روی خالص و الکترولیز آلیاژ قلع - روی به طور متناوب تکرار شد. برای تعیین ویژگی های الکتروشیمیایی نمونه های تهیه شده, از فن های ولتامتری چرخه ای و امپدانس الکتروشیمیایی استفاده شد. افزون بر این, مقدار گاز حاصل از واکنش های خوردگی اندازه گیری شد. نتیجه های به دست آمده از این فن ها افزایش مقاومت در برابر خوردگی (Corrosion resistance) پودر روی دوپه شده با آلیاژSn/Zn , و همچنین برگشت پذیری بهتر واکنش ها را نسبت به پودر روی خالص نشان داد. نتیجه های آزمایش باتری های آزمایشگاهی مشخص کرد که استفاده از مواد ساخته شده در ترکیب آندی باتری های تکمه ای, ویژگی های الکتروشیمیایی را بهبود و در باتری های قابل شارژ توان چرخه ای شارژ و دشارژ را افزایش می دهد.
کلید واژه: باتری های قابل شارژ, الکترودهای دوقطبی, سل های تکمه ای, خوردگی روی

لینک کمکی