فایل word مباني معرفت شناختي نظريه کثرت گروي جان هيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مباني معرفت شناختي نظريه کثرت گروي جان هيک :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حکمت)

تعداد صفحات :26

جان هیک با وام گرفتن از مفهوم (دیدن به عنوان ...) ویتگنشتاین و تعمیم آن به کل تجربه های ادراکی و نیز وام گیری از تمایز کانتی میان نومن و فنومن میان (حقیقت فی نفسه) و (حقیقت عند المدرک) تمایز می نهد. حقیقت فی نفسه همان خداوند در عالم واقع است و حقیقت عند المدرک همان تصوری است که در هر دین از خداوند ارایه شده است. دو تمایز ذکر شده مهم ترین مبنای معرفت شناختی نظریه کثرت گرایانه هیک را در باب ادیان تشکیل می دهند. به نظر می رسد نظریه ادراک و نظریه توجیه در نظریه کثرت گرایانه هیک در باب ادیان از نوعی ابهام برخوردار هستند.
کلید واژه: معرفت شناسی, حقیقت فی نفسه, حقیقت عند المدرک, دیدن به عنوان, نومن, فنومن

لینک کمکی