فایل word عناصر فهم در انديشه گادامر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عناصر فهم در انديشه گادامر :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حکمت)

تعداد صفحات :14

هرمنوتیک را به عام و خاص و فلسفی تقسیم کرده اند. شلایرماخر و دیلتای, طرفدار هرمنوتیک عام و هیدگر و گادامر از مدافعان هرمنوتیک فلسفی هستند. شلایرماخر و دیلتای به دنبال روش های عام برای فهم متون هستند, اما هیدگر و گادامر به تحلیل ما هیت فهم توجه دارند. گادامر با تالیف کتاب (حقیقت و روش) گام موثری در ارایه هرمنوتیک فلسفـی برداشتـه است. وی با نقـد متفکران گذشته روش را موجب نیل به حقیقت نمی داند, بلکه مـواجهه با متن را مـوجب فهـم آن می داند.برای گادامر شرایط امکان فهم اهمیت بسزایی دارد. از نظر وی عواملی چون تاریخمندی, زبان, پیشـداوری ها و گفتگوی با متن, امکان فهم متن را میسر می سازد.در این مقاله علاوه بر بررسی این عوامل به این نکته اشاره شده که لازمه تفکر گادامر نوعی نسبیت در فهم متن و محدودیت معرفت بشری است.
کلید واژه: ماهیت فهم, حیث تاریخی, پیشداوریها, درهم آمیختگی افقها, نسبیت فهم, مفسر محوری

لینک کمکی