فایل word تحليل فلسفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل فلسفي :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حکمت)

تعداد صفحات :37

مقاله حاضر از دو بخش تشکیل گردیده است. در بخش اول که قسمت اصلی مقاله را تشکیل می دهد و طبعا هم از اهمیت بیشتری برخوردار است و هم دارای تفصیل بیشتری است, فایل word تحليل فلسفي از منظر فیلسوفان غربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش سه قسم فایل word تحليل فلسفي معرفی خواهد شد. تحلیل تجزیه ای, تحلیل بازگشتی و تحلیل تفسیری. تحلیل تجزیه ای عبارت است از هر نوع روشی در تحقیق که مبتنی است بر کاویدن یک کل و مرکب- همچون مرکبهای مفهومی - به گونه ای که توجه به اجزا و نشان دادن نحوه ترکیب آنها با یکدیگر, تصدیق به گزاره مشتمل بر حکم آن کل را امکان پذیر می سازد. تحلیل بازگشتی عبارت است از بررسی کلیه مقدماتی (قریب و بعید) که در یک استدلال مرکب, نهایتا منجر به اثبات یک گزاره معین می گردد. تحلیل تفسیری آن است که با تفسیر یک یا چند گزاره یا مفهوم بتوان صدق و حقانیت یک گزاره معین را نشان داد.در بخش دوم نشان داده شده است که فیلسوفان مسلمان در مباحث خویش, از هر سه قسم تحلیل بهره برده اند و بر خلاف بعضی مشربهای فلسفی غربی, روش فایل word تحليل فلسفي خود را در هیچیک از آنها منحصر نکرده اند.
کلید واژه: فایل word تحليل فلسفي, تحلیل تجزیه ای, تحلیل بازگشتی, تحلیل تفسیری

لینک کمکی