فایل word بررسي تغييرات جمعيت شته گردو (Chromaphis juglandicola (Kalt.) (Hom., Callaphididae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در حومه تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات جمعيت شته گردو (Chromaphis juglandicola (Kalt.) (Hom., Callaphididae) و شناسايي دشمنان طبيعي آن در حومه تبريز :


سال انتشار : 1380

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش کشاورزي

تعداد صفحات :16

شته گردو که یکی از آفات مهم درختان گردو در دنیا و از جمله ایران می باشد, طی سال های 1376 و 1377 از نظر تغییرات جمعیت و شناسایی دشمنان طبیعی آن در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و ناحیه ای از شهرستان اسکو مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری های مربوط به روند تغییرات جمعیت بطور هفتگی و در هر منطقه با جمع آوری 50 برگچه از 10 اصله درخت شاخص و بطور تصادفی از چهار جهت اصلی و قمست میانی تاج انجام گرفت. در آزمایشگاه هر یک از برگچه ها از نظر تعداد پوره ها, شته های بالغ و همچنین دشمنان طیبعی به دقت مورد شمارش قرار گرفت. شمارش شکارگرهای فعال و پرتحرک قبل از چیدن برگچه توسط لوپ دستی و به صورت درجا بعمل آمد. در بررسی های مربوط به شناسایی شکارگرها و پارازیتوئیدها, نمونه برداری ها هر سه روز یک بار و هر بار در دو نوبت قبل و بعدازظهر با استفاده از وسایل مختلفی نظیر پنس, لوله مکنده, قلم مو و یا با روش ضربه زدن صورت گرفت. نقطه اوج جمعیت شته در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان در سال 1376 در تاریخ 12 تیرماه و با 49±4.7 شته به ازای یک برگچه و در سال 77 در تاریخ 5 تیرماه با 8.4±1 شته به ازای یک برگچه حادث شد. این نقطه اوج جمعیت در منطقه اسکو طی سال های 76 و 77 به ترتیب با 21±3.1 و 25.52±3.06 شته به ازای یک برگچه در تاریخهای 30 و 8 خرداد ماه اتفاق افتاد. نتایج به دست آمده در خلعت پوشان بر خلاف منطقه اسکو نشانگر وجود اختلاف معنی دار بین انبوهی جمعیت شته در سال های 76 و 77 بود. همچنین جمعیت دشمنان طبیعی در سال 76 نسبت به سال 77 با اختلاف معنی داری (P<0.01) بیشتر بود. شکارگرهای جمع آوری و شناسایی شده از هر دو منطقه طی سال های مورد مطالعه شامل چهار گونه کفشدوزک, یک گونه باز بالتوری ها, سه گونه از سن ها, یک گونه از دوبالان و گونه هایی از دو خانواده از عنکبوت ها بودند. همچنین از راسته بال غشائیان یک گونه پارازیتوئید و دو گونه هیپرپارازیتوئید نیز جمع آوری و شناسایی شد.
کلید واژه: تغییرات جمعیت, دشمنان طبیعی, شته گردو, گردو

لینک کمکی