فایل word بررسي تاثير تاريخ کاشت آفتابگردان بر روي تراکم گل جاليز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تاريخ کاشت آفتابگردان بر روي تراکم گل جاليز :


سال انتشار : 1380

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش کشاورزي

تعداد صفحات :6

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت آفتابگردان بر کاهش تراکم جمعیت گل جالیز, آزمایشی طی سال های زراعی 1374 و 1375 در ارومیه انجام شد. این آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی در چهار تاریخ کاشت (15 و 30 فروردین ماه, و 15 و 30 اردیبهشت ماه) و پنج تکرار اجرا شد. در این بررسی مراحل مختلف رشد و نمو گل جالیز مورد مطالعه قرار گرفته و زمان مناسب کاشت آفتابگردان با در نظر گرفتن این مراحل پیش بینی شد. ارزیابی نتایج نشان داد که از نظر تعداد بوته و بیوماس گل جالیز در بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد. تاریخ کاشت 30 اردیبهشت از نظر تعداد بوته و وزن خشک گل جالیز به ترتیب 72 و 72.8 درصد نسبت به تاریخ کاشت در 15 فروردین آلودگی کمتری را در مزرعه نشان داد, ولی عملکرد دانه در بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشت.
کلید واژه: آفتابگردان, تاریخ کاشت, گل جالیز

لینک کمکی